Narzędzia strony

Opis podstawowych składników funduszy własnych

Tabela nr 3 Uszczegółowienie pozycji z Tabeli nr 2 (w tys. złotych)

1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 1 213 117
Pozycja ta jest równa kapitałowi zakładowemu spółki, który składa się z następujących składników (Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł):
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii / emisji Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy
A imienne założycielskie x2 co do głosu 106 850 106 850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
B1 imienne zwykłe   150 000 150 000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
B2 imienne zwykłe   150 000 150 000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
C na okaziciela zwykłe   4 693 150 4 693 150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
D1 na okaziciela zwykłe   1 700 002 1 700 002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
D2 na okaziciela zwykłe   2 611 366 2 611 366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe   1 001 500 1 001 500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
E na okaziciela zwykłe   6 000 000 6 000 000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
F na okaziciela zwykłe   9 372 721 9 372 721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
G na okaziciela zwykłe   8 000 000 8 000 000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
H na okaziciela zwykłe   7 082 129 7 082 129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 zł 122 603 154 kapitał zapasowy 24.11.1994  
Split akcji w stosunku 1:4 122 603 154     05.12.1994  
I na okaziciela zwykłe   65 000 000 65 000 000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
J na okaziciela zwykłe   196 120 000 196 120 000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
K na okaziciela zwykłe   424 590 872 424 590 872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
L na okaziciela zwykłe   363 935 033 363 935 033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009
Liczba akcji razem   1 213 116 777        
Kapitał akcyjny razem     1 213 116 777      
 
1.1.1.1.3 Ażio 1 147 502
Ażio jest to kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emisji akcji pomniejszonej o bezpośrednie, poniesione koszty z nią związane.  
1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 546 525
Pozycja ta równa jest skonsolidowanemu wynikowi netto za rok 2015.    
1.1.1.2.2.2 (–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego -94 661
Jest to kwota wyniku netto, która nie może być zaliczona do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych. Na pozostałą kwotę (451 864 842 zł) Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie jej do kapitału podstawowego Tier I. Kwota ta stanowi zysk netto Grupy za 10 miesięcy 2015 r. (534 922 078 zł) pomniejszony o kwotę (83 057 236 zł) stanowiącą obciążenie netto Banku z tytułu kwoty obowiązkowej wpłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie .
1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody 18 052
Pozycja ta składa się z kapitału z aktualizacji wyceny powstałego w rezultacie rozpoznania: efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Kwota 201 741 890 zł, efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat. Kwota -182 171 688 zł, zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty wynikające z dyskontowania przyszłych zobowiązań powstałych z tytułu utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat. Kwota -1 517 957 zł.  
1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 3 288 871 
Kapitał ten powstał w wyniku corocznych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysków. Uchwały te zdecydowały na pozostawieniu części zysków wypracowanych w Banku i spółkach Grupy. Zgodnie ze statutem, o użyciu kapitału rezerwowego decyduje WZA i może on być przeznaczony w szczególności na pokrycie ewentualnych przyszłych strat lub wypłatę dywidendy.  
1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228 902
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego w Banku stworzony był z zysku po opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami.  
1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 182 172
Jest to kwota, która ze znakiem ujemnym jest składową pozycji 1.1.1.3 i zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia nr 575/2013 Bank nie włącza jej do funduszy własnych.  
1.1.1.9.5 Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny -9 105
Korekta ta dotyczy: - dłużnych papierów wartościowych (portfel do obrotu): -408 600 zł - dłużnych papierów wartościowych (portfel dostępne do sprzedaży): -5 704 500 zł - akcji (portfel dostępne do sprzedaży): -85 200 zł - wartości bilansowej instrumentów pochodnych (portfel do obrotu): -703 300 zł - wartości bilansowej instrumentów pochodnych (zabezpieczające): -2 202 900 zł    
1.1.1.11.1 (–) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -61 858
Kwota ta składa się głównie z wartości oprogramowania zakupionego przez Bank i spółki Grupy.  
1.1.1.13 (–) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -380 741
Odliczenia na podstawie art. 36 CRR, dotyczą portfeli kredytów detalicznych mieszkaniowych zabezpieczonych na nieruchomościach (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE), dla których Grupa posiada zezwolenie na stosowanie metody IRB. Sposób ujmowania kwot oczekiwanych strat jest zgodny z art. 128 i 159 CRR.  
1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I -7 812
Korekty te składają się z następujących kwot: przeniesienia 30% pozycji 1.1.1.13 do pozycji 1.2.10 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenia nr 575/2013. Kwota korekty +114 222 317 zł, skorygowaniu efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wykazanego w pozycji 1.1.1.3 o 60% niezrealizowanych zysków zgodnie z artykułem 468 Rozporządzenia nr 575/2013. Kwota korekty -122 034 117 zł,  
1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 252 187
Bank (i Grupa) zalicza do funduszy uzupełniających zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych o terminach wymagalności w grudniu 2017r. Kwota nominalna zobowiązania to 150 000 000 euro. Po zastosowania dziennej amortyzacji kwota zaliczona do Tier II wynosi 59 178 082 euro czyli 252 187 397 zł.  
1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II -114 222
Korekta z tytułu przeniesienia 30% pozycji 1.1.1.13 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenia nr 575/2013.