Narzędzia strony

Wprowadzenie

Główne wskaźniki kapitałowe dla Grupy przedstawiają się jak niżej (w mln zł):

Wskaźniki kapitałowe 31.12.2015 31.12.2014
Fundusze własne 6 208,9 5 368,9
Wymogi w zakresie funduszy własnych 2 970,4 2 820,5
Aktywa ważone ryzykiem 37 129,6 35 257,0
Współczynnik kapitałowy (TCR) 16,7% 15,2%
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wsp. CET1) 16,4% 14,5%
Wskaźnik dźwigni finansowej 9,15% 8,26%
 

Główne wskaźniki kapitałowe dla Banku przedstawiają się jak niżej (w mln zł):

Wskaźniki kapitałowe 31.12.2015 31.12.2014
Fundusze własne 6 081,3 4 988,4
Wymogi w zakresie funduszy własnych 2 940,5 2 770,8
Aktywa ważone ryzykiem 36 755,7 34 634,5
Współczynnik kapitałowy (TCR) 16,6% 14,4%
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wsp. CET1) 16,2% 13,7%
Wskaźnik dźwigni finansowej 9,02% 7,73%
 

Zgodnie z wymogami określonymi w Części Ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („CRR”), niniejszy materiał („Ujawnienia”) przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym, dotyczącym kompleksowego obrazu profilu ryzyka Grupy Kapitałowej („Grupa”) Banku Millennium S.A. („Bank”), według stanu na 31 grudnia 2015 r.

W oparciu o art. 432.1 CRR, Grupa pominęła w ujawnieniach informacje uznane za nieistotne. Informacje nieistotne to w opinii Grupy informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

W oparciu o art. 432.2, Grupa może pominąć w ujawnieniach informacje uznane za zastrzeżone lub poufne. Informacje uznaje się za zastrzeżone, jeżeli w opinii Grupy ich podanie do wiadomości publicznej osłabiłoby jej pozycję konkurencyjną. Informacje uznaje się za poufne, jeśli Grupa zobowiązała się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności.

Należy zaznaczyć, że niniejszy materiał nie obejmuje całego zakresu ujawnianych informacji, określonego w Części Ósmej CRR. Informacje nie zawarte w niniejszych ujawnieniach zostały przedstawione w następujących dokumentach:

  • Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r.
  • Raport Banku Millennium SA za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r., zwanych dalej „Roczne Raporty Finansowe”,
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r.
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 r., zwanych dalej: „Sprawozdania Zarządu”.

Ujawnienia informacji wymaganych częścią ósmą CRR w innych dokumentach wynika z art. 434.2 CRR.

Prezentowane informacje zostały przygotowane w oparciu o najwyższy krajowy szczebel konsolidacji (Grupa Banku Millennium SA).

Wszelkie dane liczbowe zostały wyrażone w tysiącach złotych.