Narzędzia strony

Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2015 roku.

Obowiązujący w Banku Millennium zbiór norm składających się na Zasady Ładu Korporacyjnego, a więc zespół zasad odnoszących się do zarządzania i nadzoru oraz relacji między akcjonariuszami znajduje swoje źródło w dwóch regulacjach odnoszących się do obszaru polskich instytucji finansowych oraz spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Pierwszą ze wspomnianych regulacji jest dokument Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW („Dobre Praktyki”) uchwalone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., drugą zaś „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” („Zasady”) przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W odniesieniu do Dobrych Praktyk podstawową regułą postępowania zawartą w tym zbiorze zaleceń jest zasada „stosuj lub wyjaśniaj” (comply or explain). Oznacza ona iż spółka co do zasady zobowiązana jest do stosowania zawartych w dokumencie zasad, a w sytuacji odstępstwa od zastosowania danej reguły wyjaśnienia przyczyn takiego odstępstwa oraz upublicznienia w formie raportu tego faktu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW. W 2015 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk z wyjątkiem jednej zasady określonej w Rozdziale IV ust. 10 pkt 2 Dobrych Praktyk, odnoszącej się do zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („WZA”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającej na dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad WZA przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad. W ocenie Banku realizacja przywołanej reguły w trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad WZA, a uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowi większą wartość dla akcjonariuszy niż realizacja reguły zapisanej w Rozdziale IV ust. 10 pkt 2 Dobrych Praktyk. Jednocześnie Bank, podobnie jak to czynił od 2008 r., zapewnia transmisję internetową obrad WZA w czasie rzeczywistym, zgodnie z wymogiem określonym w Rozdziale IV ust. 10 pkt 1 Dobrych Praktyk. Zarazem Bank nie wyklucza możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad WZA w przyszłości w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych.

Kierując się regułą przejrzystości swoich działań w układaniu relacji korporacyjnych i inwestorskich, oraz najwyższą jakością komunikacji z akcjonariuszami, w pozostałym zakresie, Bank przestrzegał w 2015 r. zasad Dobrych Praktyk.

W związku z przyjęciem przez Radę GPW nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 1 stycznia 2016 r. Bank podlega zasadom wymienionym we wspomnianym dokumencie. Jego pełny tekst udostępniony jest na stronie GPW pod adresem www.corp-gov.gpw.pl oraz na stronie internetowej Banku http://www.bankmillennium.pl/pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny/.

W opublikowanej na stronie internetowej Banku „Informacji na temat stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Bank potwierdził stosowanie rekomendacji i zasad szczegółowych. Wyjątkiem są Rekomendacje IV.R.2 pkt 2 i 3 przewidujące umożliwienie akcjonariuszom udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku WZA, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad WZA oraz wykonywać, osobiście lub przez pełnomocnika, prawo głosu w toku WZA. W tym zakresie stanowisko Banku odpowiada stanowisku wyrażonemu wobec poprzednio obowiązującej zasady określonej w Rozdziale IV ust. 10 pkt 2 Dobrych Praktyk – powyżej.

Od początku 2015 r. Bank, jako instytucja finansowa, podlega także wymienionym na wstępie „Zasadom Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”), które dostępne są na stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) pod adresem:

http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_tcm75-38575.pdf oraz nas stornie Banku: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Zarząd Banku i Rada Nadzorcza podjęły uchwały o stosowaniu Zasad, z wyjątkiem określonych w:

  1. § 8 ust. 4 – zasady nakazującej zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu organu stanowiącego,
  2. § 16 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 – zasad dotyczących odbywania posiedzeń organów Banku (Zarządu i Rady Nadzorczej) w języku polskim.

W nawiązaniu do braku możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniu WZA, stanowisko Zarządu Banku i Rady Nadzorczej stanowi powtórzenie oświadczenia wyrażonego wobec zasady istniejącej w Dobrych Praktykach obowiązujących zarówno do końca roku 2015 jak i tych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. - o których mowa powyżej.

W odniesieniu do zasad odbywania posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej w języku polskim, Bank stoi na stanowisku, że znajomość języka angielskiego przez członków Zarządu umożliwia całkowite wzajemne zrozumienie oraz właściwy poziom komunikacji w trakcie posiedzeń. Ponadto stosowana w praktyce zasada prowadzenia obrad Rady Nadzorczej zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, przy zapewnieniu niezbędnej pomocy tłumacza, również zapewnia wzajemne zrozumienie i właściwy poziom komunikacji.

WZA w podjętej uchwale w dniu 21 maja 2015 r., wyraziło pozytywną opinię odnośnie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad. Jednocześnie, WZA w wymienionej uchwale w odniesieniu do zasad skierowanych do akcjonariuszy, stwierdziło, że stoi na stanowisku, że ich wykonywanie powinno mieścić się w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zaś ilekroć Zarząd lub Rada Nadzorcza, działając w ramach swych kompetencji, wystąpią w kwestiach objętych tymi zasadami, wnosząc o rozważenie określonych kwestii przez WZA, to wówczas zostaną one rozpatrzone z uwzględnieniem okoliczności takiego wystąpienia.

W okresie sprawozdawczym Bank po raz ósmy z rzędu został zaliczony w poczet spółek RESPECT Index-u („Indeks”) – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych. W toku rewizji dokonanej w grudniu 2015 r. Indeks objął tylko 23 spółki spośród wszystkich notowanych na GPW. Przedsiębiorstwa objęte wymienionym Indeksem działają w oparciu o najlepsze standardy odnośnie corporate governance, polityki informacji, relacji inwestorskich, a także w obszarze spraw pracowniczych, relacji społecznych oraz ochrony środowiska.