Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

  31.12.2015 31.12.2014
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 1 946 385 2 612 242
Należności z tytułu lokat międzybankowych (*) 359 920 379 165
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa (*) 4 544 850 2 407 056
w tym: dostępne do sprzedaży 4 544 850 2 407 056
w tym: przeznaczone do obrotu 0 0
Razem 6 851 155 5 398 463
Wpływ zmian kursów walutowych w ciągu roku finansowego na stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 098 6 582

(*) aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy

 

W okresach prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupa otrzymała i dokonała płatności odsetek w następujących wysokościach:

 dane w tys. zł01.01.2015 - 31.12.201501.01.2014 - 31.12.2014
Odsetki otrzymane, w tym: 2 324 948 2 521 940
- działalność operacyjna 2 117 526 2 275 075
- działalność inwestycyjna 207 422 246 865
Odsetki zapłacone 898 455 1 170 929
- działalność operacyjna 873 757 1 139 435
- działalność finansowa 24 698 31 494
 

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  • działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku, a nie będące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  • działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych nie sklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych.
  • działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.