Papiery wartościowe stanowiące przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu

Na dzień 31.12.2015 r. Grupa nie posiadała zawartych transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Na dzień 31.12.2014 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB):

Rodzaj papieru wartościowego Wartość nominalna Wartość bilansowa
Obligacje skarbowe 59 589 59 733
RAZEM 59 589 59 733
 

W następstwie zawarcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem są papiery wartościowe prezentowane w powyższej tabeli, Grupa jest narażona na ryzyka analogiczne jak w przypadku posiadania papierów wartościowych o tej samej charakterystyce we własnym portfelu.