Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań

Na dzień 31.12.2015 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp. Rodzaj aktywa Portfel Zabezpieczane zobowiązanie Wartość nominalna aktywa Wartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 063
2. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 504
3. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 554 000 558 920
4. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 210 000 211 718
5. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 89 000 89 790
6. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
7. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Zabezpieczający OTC - KDPW_CCP 3 752 3 752
8. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1 981 663 1 981 663
RAZEM 2 969 015 2 977 510
 

Na dzień 31.12.2014 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp.Rodzaj aktywaPortfelZabezpieczane zobowiązanieWartość nominalna aktywaWartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130 000 131 209
2. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 505
3. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 589 000 589 683
4. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 200 000 201 860
5. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 74 000 74 858
6. Środki pieniężne należności wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
7. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1 501 094 1 501 094
RAZEM 2 494 694 2 499 309