31. Rezerwy

31a. Rezerwy

  31.12.2015 31.12.2014
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 14 239 27 692
Rezerwa na roszczenia sporne i inne 16 609 70 882
Razem 30 848 98 574
 

31b. Zmiana stanu rezerw

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe    
Stan na początek okresu 27 692 33 738
Utworzenie rezerw 5 052 21 795
Rozwiązanie rezerw (18 506) (27 844)
Różnice kursowe 1 3
Stan na koniec okresu 14 239 27 692
Rezerwy na roszczenia sporne i inne    
Stan na początek okresu 70 882 32 878
Utworzenie rezerw 28 748 39 838
Rozwiązanie rezerw (2 516) (1 398)
Wykorzystanie rezerw w ciągu okresu (77 534) (436)
Reklasyfikacja (2 971) 0
Stan na koniec okresu 16 609 70 882