28. Zobowiązania wobec klientów

28a. Zobowiązania wobec klientów wg struktury rodzajowej

  31.12.2015 31.12.2014
Zobowiązania wobec klientów indywidualnych 35 616 412 29 779 950
Rachunki bieżące 17 014 894 14 043 380
Depozyty terminowe 18 396 274 15 538 947
Inne 83 380 99 074
Naliczone odsetki 121 864 98 549
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 15 991 260 15 738 732
Rachunki bieżące 4 799 248 3 939 693
Depozyty terminowe 10 938 440 11 543 060
Inne 222 601 215 228
Naliczone odsetki 30 971 40 751
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 1 202 717 2 072 562
Rachunki bieżące 741 988 789 182
Depozyty terminowe 427 940 1 247 485
Inne 31 761 34 100
Naliczone odsetki 1 028 1 795
Razem 52 810 389 47 591 244
 

28b. Zobowiązania wobec klientów wg terminów zapadalności

  31.12.2015 31.12.2014
rachunki bieżące 22 458 363 18 772 254
do 1 miesiąca 11 295 912 12 269 228
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 10 248 045 9 439 557
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 7 535 009 5 227 782
powyżej 1 roku do 5 lat 1 089 197 1 741 328
powyżej 5 lat 30 000 0
Odsetki 153 863 141 095
Razem 52 810 389 47 591 244
 

28c. Zobowiązania wobec klientów wg struktury walutowej

  31.12.2015 31.12.2014
W walucie polskiej 48 808 291 44 312 804
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 4 002 098 3 278 440
- waluta: USD 1 347 710 944 398
- waluta: EUR 2 366 595 2 116 159
- waluta: GBP 182 820 138 959
- waluta: CHF 75 603 60 336
pozostałe waluty 29 370 18 588
Razem 52 810 389 47 591 244