27. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu)

  31.12.2015 31.12.2014
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych 326 276 447 489
Korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej 18 413 20 047
Zobowiązania z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych 0 162 254
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat 344 689 629 790

Podział ujemnej wyceny instrumentów pochodnych na poszczególne typy instrumentów został zaprezentowany w nocie (16).