26. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych

26a. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych

  31.12.2015 31.12.2014
W rachunku bieżącym 114 518 288 967
Depozyty terminowe 498 235 369 684
Otrzymane kredyty i pożyczki 829 770 1 377 245
Odsetki 1 398 1 373
Razem 1 443 921 2 037 269
     

26b. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych wg terminów zapadalności

  31.12.2015 31.12.2014
rachunki bieżące 114 518 288 967
do 1 miesiąca 274 743 277 495
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 204 215 115 951
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 115 450 588 268
powyżej 1 roku do 5 lat 733 597 765 215
powyżej 5 lat 0 0
Odsetki 1 398 1 373
Razem 1 443 921 2 037 269
 

26c. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych wg struktury walutowej

  31.12.2015 31.12.2014
W walucie polskiej 458 758 1 050 326
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 985 163 986 943
- waluta: USD 881 9 636
- waluta: EUR 558 290 610 355
- waluta: CHF 425 767 343 053
- pozostałe waluty 225 23 899
Razem 1 443 921 2 037 269