23. Aktywa trwałe do zbycia

23a. Aktywa trwałe do zbycia za okres 01.01.2015 – 31.12.2015

  grunty budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe RAZEM
a) wartość na początek okresu 1 394 4 333 33 0 28 5 788
b) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (64) (39) (33) 0 (6) (142)
c) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na początek okresu 1 330 4 294 0 0 22 5 646
d) zmiany wartości w okresie, w tym: (833) (1 509) 0 0 12 372 10 030
- sprzedaż aktywów trwałych do zbycia (833) (1 509) 0 0 (16 036) (18 378)
e) wartość na koniec okresu 561 2 825 33 0 12 400 15 818
f) zmiana odpisów z tytułu utraty wartości w okresie, w tym: 0 0 0 0 6 6
- sprzedaż aktywów trwałych do zbycia 0 0 0 0 0 0
g) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (64) (39) (33) 0 0 (136)
h) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na koniec okresu 497 2 785 0 0 12 400 15 682

23b. Aktywa trwałe do zbycia za okres 01.01.2014 – 31.12.2014

  grunty budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe RAZEM
a) wartość na początek okresu 1 063 2 506 33 0 0 3 602
b) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (64) (39) (33) 0 0 (136)
c) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na początek okresu 999 2 467 0 0 0 3 466
d) zmiany wartości w okresie, w tym: 331 1 827 0 0 28 2 186
- sprzedaż aktywów trwałych do zbycia (6) (28) 0 0 0 (34)
e) wartość na koniec okresu 1 394 4 333 33 0 28 5 788
f) zmiana odpisów z tytułu utraty wartości w okresie, w tym: 0 0 0 0 (6) (6)
- sprzedaż aktywów trwałych do zbycia 0 0 0 0 0 0
g) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (64) (39) (33) 0 (6) (142)
h) wartość aktywów trwałych do zbycia netto na koniec okresu 1 330 4 294 0 0 22 5 646