21. Rzeczowe aktywa trwałe

 

21a. Rzeczowe aktywa trwałe

  31.12.2015 31.12.2014
Grunty 1 275 1 275
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 67 344 69 687
Urządzenia techniczne i maszyny 43 569 36 250
Środki transportu 23 082 27 208
Inne środki trwałe 5 183 4 939
Środki trwałe w budowie 15 888 14 090
Razem 156 341 153 449
 

21b. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

  grunty budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki RAZEM
a) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 1 275 340 377 206 998 38 453 97 213 14 090 698 407
b) zwiększenia (z tytułu) 0 13 072 22 136 2 290 3 164 39 752 80 414
- zakup 0 0 729 2 290 19 35 891 38 929
- przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0 13 072 21 407 0 3 135 0 37 614
- inwestycje nieopłacone 0 0 0 0 0 3 861 3 861
- inne 0 0 0 0 10 0 10
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 16 753 21 618 1 797 9 303 37 954 87 425
- sprzedaż 0 2 600 3 091 1 777 1 690 0 9 158
- likwidacja 0 13 839 18 525 20 7 613 0 39 997
- rozliczenie środków trwałych w budowie 0 0 0 0 0 37 614 37 614
- inne 0 314 2 0 0 340 656
d) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 1 275 336 696 207 516 38 946 91 074 15 888 691 396
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 251 172 170 748 11 245 92 273 0 525 439
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 462 (6 801) 4 619 (6 383) 0 (8 103)
- odpis bieżący (RZiS) 0 14 893 14 394 5 635 2 648 0 37 570
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 (2 539) (2 720) (1 016) (1 680) 0 (7 955)
- zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 (13 692) (18 475) 0 (7 351) 0 (39 518)
- przeniesienie z odpisów z tytułu utraty wartości 0 1 800 0 0 0 0 1 800
- inne 0 0 0 0 0 0 0
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 251 634 163 947 15 864 85 890 0 517 336
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 19 518 0 0 1 0 19 519
- zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0
- zmniejszenie - przeniesienie do umorzenia 0 1 800 0 0 0 0 1 800
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu  0 17 718 0 0 1 0 17 719
j) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 1 275 67 344 43 569 23 082 5 183 15 888 156 341

21c. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

  grunty budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe w budowie i zaliczki RAZEM
a) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu 1 275 349 312 210 808 35 162 98 167 11 334 706 058
b) zwiększenia (z tytułu) 0 11 748 11 647 10 196 3 847 29 549 66 987
- zakup 0 0 240 9 901 70 20 233 30 444
- przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0 11 748 11 408 0 3 608 0 26 764
- inwestycje nieopłacone 0 0 0 0 0 9 316 9 316
- inne 0 0 0 296 169 0 464
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 20 683 15 457 6 905 4 800 26 793 74 638
- sprzedaż 0 11 480 2 563 6 706 647 0 21 396
- likwidacja 0 9 200 12 728 147 4 130 0 26 204
- rozliczenie środków trwałych w budowie 0 0 0 0 0 26 782 26 782
- inne 0 3 167 52 24 11 256
d) wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 1 275 340 377 206 998 38 453 97 213 14 090 698 407
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 247 039 172 063 10 547 93 682 0 523 332
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 4 133 (1 315) 698 (1 409) 0 2 108
- odpis bieżący (RZiS) 0 20 972 13 587 5 379 3 298 0 43 236
- zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 (6 210) (2 349) (4 650) (645) 0 (13 853)
- zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 (8 829) (12 553) (107) (4 062) 0 (25 552)
- przeniesienie na odpisy z tytułu utraty wartości 0 (1 800) 0 0 0 0 (1 800)
- inne 0 0 0 76 0 0 76
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 251 172 170 748 11 245 92 273 0 525 439
h) odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 0 19 568 0 0 1 0 19 569
- zwiększenie - przeniesienie na z umorzenia 0 1 800 0 0 0 0 1 800
- zmniejszenie 0 1 850 0 0 0 0 1 850
i) odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 19 518 0 0 1 0 19 519
j) wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu 1 275 69 687 36 250 27 208 4 939 14 090 153 449