19. Inwestycyjne aktywa finansowe

19a. Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

  31.12.2015 31.12.2014
Dłużne papiery wartościowe 13 647 734 9 242 575
Papiery wartościowe Skarbu Państwa 9 375 707 6 749 204
a) bony 0 0
b) obligacje 9 375 707 6 749 204
Papiery wartościowe banku centralnego 4 198 776 2 400 000
a) bony 4 198 776 2 400 000
b) obligacje 0 0
Pozostałe papiery wartościowe: 73 251 93 371
a) notowane 0 0
b) nienotowane 73 251 93 371
Udziały i akcje w innych jednostkach 226 586 6 962
Razem aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 13 874 320 9 249 537
Instrumenty dostępne do sprzedaży notowane na giełdzie 9 375 959 6 749 204
Instrumenty dostępne do sprzedaży nienotowane na giełdzie 4 498 361 2 500 333
 

Udziały i akcje w innych jednostkach zawierają inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku, i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, a których wartość na 31.12.2015 oraz 31.12.2014 wynosi odpowiednio 13 259 tys. oraz 6 642 tys. PLN. Charakterystyka tych instrumentów powoduje, że zmienność przedziału rozsądnych wycen w wartości godziwej dla tego instrumentu jest znacząca, a prawdopodobieństwo różnych szacunków w przedziale nie może być w rozsądny sposób ocenione i użyte przy ustalaniu wartości godziwej. Obecnie Grupa nie zamierza zbyć tych instrumentów.

Bank Millennium, będąc członkiem Visa Europe Ltd, znajduje się w gronie beneficjentów transakcji zawartej w dniu 2 listopada 2015 r. pomiędzy Visa Inc. a Visa Europe Ltd. Zgodnie z upublicznionymi przez Visa Inc. informacjami na wartość transakcji składa się płatne na rzecz beneficjentów z góry 16,5 mld EUR, oraz potencjalne dodatkowe, uzależnione od wyniku finansowego, wypłaty w wysokości do 4,7 mld EUR, płatne po upływie czterech lat od daty zakończenia transakcji, dając łączną kwotę transakcji w wysokości do 21,2 mld EUR. Suma płatna z góry obejmuje zapłatę w gotówce w wysokości 11,5 mld EUR oraz akcje uprzywilejowane wymienne na akcje zwykłe Visa Inc. klasy A wyceniane na 5 mld EUR.

Bank otrzymał od Visa Europe następujące wstępne szacunki kwoty płatności z tytułu transakcji, wyliczonych na podstawie udziału Banku w biznesie Visa w Europie:

  • 55,5 mln EUR w gotówce,
  • akcje wyceniane na 19 mln EUR (wg. kursów na dzień 18.10.2015).

Zgodnie z proponowanym harmonogramem powyższe płatności zostaną rozliczone do dnia 30 czerwca 2016.
Warunki i realizacja harmonogramu płatności są uzależnione od akceptacji ze strony organów regulujących poszczególne rynki europejskie.
Ostateczne potwierdzenie rzeczywistej wysokości kwot płatnych do 30 czerwca 2016 ma nastąpić 1 marca 2016.

Na podstawie otrzymanych informacji Bank dokonał ponownego oszacowania wartości godziwej akcji VISA w księgach Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku, a efekt został ujęty w innych całkowitych dochodach. Mając na uwadze, że Bank nadal czeka na ostateczne potwierdzenie kwot do otrzymania (ich wartość może ulec zmianie ze względu na koszty transakcji lub ewentualne obiekcje członków Visa Europe odnośnie ich uczestnictwa w rozliczeniu), jak również szeroki horyzont czasowy transakcji (czynnik niepewności i czynnik dyskontowania), Bank kierując się zasadą ostrożnej wyceny rozpoznał w księgach na dzień 31 grudnia 2015 wycenę akcji VISA w kwocie 50 milionów EUR.

19b. Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży

  31.12.2015 31.12.2014
o stałej stopie procentowej 10 107 323 7 320 712
o zmiennej stopie procentowej 3 540 411 1 921 863
Razem 13 647 734 9 242 575

19c. Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży według terminów zapadalności

  31.12.2015 31.12.2014
do 1 miesiąca 4 544 850 2 407 056
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 1 560 316 159 234
powyżej 1 roku do 5 lat 6 843 247 6 212 925
powyżej 5 lat 699 321 463 360
Razem 13 647 734 9 242 575

19d. Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Stan na początek okresu 9 249 537 8 241 517
Zwiększenia (zakup i naliczenie odsetek i dyskonta) 221 526 337 277 496 167
Zmniejszenia (sprzedaż i umorzenie) (217 082 909) (276 557 707)
Różnice z wyceny do wartości godziwej 181 370 69 520
Odpisy z tytułu utraty wartości (15) 38
Inne 0 2
Stan na koniec okresu 13 874 320 9 249 537
 

19e. Inwestycje w jednostki podporządkowane

  31.12.2015 31.12.2014
Inwestycje w jednostki podporządkowane 1 378 2 762
 

19f. Zmiana stanu inwestycji w jednostki podporządkowane

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Stan na początek okresu 2 762 3 009
- sprzedaż udziałów 0 0
- efekt wyceny metodą praw własności (1 385) (246)
Stan na koniec okresu 1 378 2 762