15. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym

15a. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym

  31.12.2015 31.12.2014
Rachunki bieżące 284 706 359 258
Lokaty udzielone 2 061 664 1 511 094
Kredyty i pożyczki udzielone 0 511 194
Odsetki 2 393 3 208
Razem należności brutto 2 348 763 2 384 754
Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (9) (10)
Razem należności netto 2 348 754 2 384 744

15b. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym wg terminów zapadalności

  31.12.2015 31.12.2014
rachunki bieżące 284 706 359 258
do 1 miesiąca 2 051 664 1 501 094
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 10 000
powyżej 3 miesięcy do 1 roku 10 000 511 194
powyżej 1 roku do 5 lat 0 0
powyżej 5 lat 0 0
dla których termin zapadalności upłynął 0 0
Odsetki 2 393 3 208
Razem należności brutto 2 348 763 2 384 754

15c. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym wg struktury walutowej

  31.12.2015 31.12.2014
W walucie polskiej 91 457 709 417
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 2 257 306 1 675 337
- waluta: USD 176 164 84 575
- waluta: EUR 1 948 890 1 504 861
- waluta: CHF 14 344 27 166
- waluta: JPY 12 261 12 978
- waluta: GBP 55 821 4 133
- pozostałe waluty 49 826 41 624
Razem należności brutto 2 348 763 2 384 754

15d. Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości należności od banków i innych instytucji monetarnych

  01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2014 – 31.12.2014
Stan na początek okresu 10 16
Odpisy dokonane w okresie 19 10
Odwrócenie odpisów w okresie (20) (16)
Stan na koniec okresu 9 10