14. Kasa, środki w Banku Centralnym

14a. Kasa, środki w Banku Centralnym

  31.12.2015 31.12.2014
Gotówka 532 467 534 891
Środki pieniężne na rachunkach w Banku Centralnym 1 413 877 2 077 084
Inne środki pieniężne 40 267
Razem: 1 946 384 2 612 242
 

Bank był zobowiązany do utrzymywania w okresie od 31 grudnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w NBP na rachunku bieżącym Banku średniego salda o wartości 1 891 624 tys. zł (średnia arytmetyczna stanów środków na rachunku bieżącym w NBP ze wszystkich dni okresu rezerwowego).

14b. Kasa, środki w Banku Centralnym - wg struktury walutowej       

  31.12.2015 31.12.2014
W walucie polskiej 1 780 085 2 495 805
W walutach obcych (po przeliczeniu na zł): 166 299 116 437
- waluta: USD 33 450 25 003
- waluta: EUR 95 713 62 645
- waluta: CHF 13 665 10 842
- waluta: GBP 18 064 13 255
- pozostałe waluty 5 407 4 692
Razem: 1 946 384 2 612 242