13. Zysk na jedną akcję

  01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2014 – 31.12.2014
Zysk po opodatkowaniu 546 525 650 920
Średnia ważona liczba akcji własnych w okresie 1 213 116 777 1 213 116 777
Zysk na jedną akcję 0,45 0,54
 

Zysk na jedną akcję został wyliczony poprzez podzielenie zysku netto za okres przez średnią ważoną liczbę akcji. Jednocześnie nie zaistniała konieczność dokonania odrębnej kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję (metodologia liczenia w przypadku braku instrumentów rozwadniających jest analogiczna jak w przypadku zysku na akcję; w następstwie czego rozwodniony zysk na jedną akcję jest równy podstawowemu zyskowi na jedną akcję).