8. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Z tytułu odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom (253 272) (271 128)
- Utworzenie odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom (724 891) (616 849)
- Odwrócenie odpisów dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom 440 082 333 618
- Kwoty odzyskane z tytułu kredytów uprzednio spisanych w ciężar rezerw 2 193 4 060
 - Wynik ze sprzedaży wierzytelności 29 344 8 043
     
Z tytułu odpisów dla inwestycyjnych papierów wartościowych (15) 38
- Utworzenie odpisów dla inwestycyjnych papierów wartościowych (33) (27)
- Odwrócenie odpisów dla inwestycyjnych papierów wartościowych 18 65
     
Z tytułu odpisów dla zobowiązań pozabilansowych 13 454 6 049
- Utworzenie odpisów dla zobowiązań pozabilansowych (5 052) (21 795)
- Odwrócenie odpisów dla zobowiązań pozabilansowych 18 506 27 844
     
Razem: (239 833) (265 041)