7. Koszty działania

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Koszty pracownicze: (546 905) (547 014)
Wynagrodzenia (w tym premie) (452 317) (454 783)
Narzuty na wynagrodzenia (73 833) (72 995)
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: (20 755) (19 236)
- rezerwy na odprawy emerytalne (2 982) (2 175)
- rezerwy na niewykorzystane urlopy (564) (904)
- pozostałe (17 209) (16 157)
Koszty ogólno – administracyjne: (489 709) (509 039)
Koszty reklamy, promocji i reprezentacji (44 416) (63 693)
Koszty informatyki i łączności (69 760) (70 487)
Koszty wynajmu (174 425) (181 763)
Koszty utrzymania budynków, wyposażenia, materiałów (26 914) (25 349)
Koszty bankomatów i obsługi gotówki (16 501) (16 668)
Koszty usług doradczych, audytowych, prawniczych, tłumaczeń (11 921) (24 037)
Podatki i opłaty różne (15 856) (18 018)
Koszty KIR (4 092) (4 016)
Koszty PFRON (5 008) (5 252)
Koszty BFG (65 459) (35 604)
Koszty Nadzoru Finansowego (4 578) (4 351)
Pozostałe (50 779) (59 801)
Razem: (1 036 614) (1 056 053)