6. Pozostałe przychody operacyjne

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Zysk ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych 10 008 18 719
Zysk ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych do zbycia 35 238
Odszkodowania, kary i grzywny - otrzymane 8 343 2 586
Przychody z tytułu weryfikacji rozliczenia podatku od towarów i usług 4 542 0
Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 451 444
Przychody związane z działalnością windykacyjną 2 562 2 327
Przychody leasingu 4 203 3 934
Pozostałe 28 130 11 192
Razem: 58 274 39 440