5. Wynik z instrumentów finansowych i pozycji wymiany

5a. Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Operacje instrumentami dłużnymi 41 852 8 622
Operacje instrumentami kapitałowymi i jednostkami uczestnictwa 0 9 825
Razem: 41 852 18 447

5b. Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Operacje papierami wartościowymi (7 269) 8 069
Operacje instrumentami pochodnymi 78 816 26 827
Wynik z rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej, w tym: 7 (567)
- wynik z instrumentów zabezpieczających 330 237
- wynik z pozycji zabezpieczanej (323) (803)
Wynik z pozycji wymiany 106 072 150 457
Koszty operacji finansowych (2 242) (1 950)
Razem: 175 384 182 836

Wynik z instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat oraz wynik z pozycji wymiany zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaliczonych do aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz efekt ich wyceny do wartości godziwej.

Kategoria ta obejmuje instrumenty kwalifikowane jako przeznaczone do obrotu, w chwili obecnej Grupa nie korzysta z możliwości wyznaczenia innych instrumentów finansowych jako wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat przy początkowym ujęciu (tzw. fair value option).