3. Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji

3a. Przychody z tytułu opłat i prowizji

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Prowizje za prowadzenie rachunków 86 103 92 947
Prowizje za realizację przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze 49 650 46 836
Prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek 118 365 86 409
Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 12 517 12 779
Prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych 135 059 183 017
Prowizje z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych 83 397 76 166
Prowizje z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa i innych produktów oszczędnościowych 87 383 83 788
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i powierniczej 20 465 19 614
Prowizje z tytułu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę 86 955 82 433
Pozostałe prowizje 16 386 11 332
Razem: 696 280 695 321
 

3b. Koszty z tytułu opłat i prowizji

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Prowizje za prowadzenie rachunków (1 322) (1 457)
Prowizje za realizację przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych oraz inne transakcje płatnicze (1 951) (1 505)
Prowizje z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek (18 485) (14 536)
Prowizje za obsługę kart płatniczych i kredytowych (60 350) (54 635)
Prowizje z tytułu działalności maklerskiej i powierniczej (3 386) (3 366)
Prowizje z tytułu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Grupę (7 599) (4 939)
Pozostałe prowizje (7 014) (3 210)
Razem: (100 107) (83 648)