2. Koszty z tytułu odsetek

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Depozyty bankowe (20 884) (16 871)
Kredyty i pożyczki od banków (50 401) (56 089)
Transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (46 985) (43 262)
Zobowiązania wobec klientów (771 730) (950 632)
Zobowiązania podporządkowane (13 668) (15 177)
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (43 558) (46 251)
Inne (732) (818)
Razem: (947 958) (1 129 100)