1. Przychody z tytułu odsetek

  01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Środki w banku centralnym 25 188 37 903
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 1 017 2 206
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1 637 246 1 874 001
Transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 22 976 29 137
Instrumenty pochodne zabezpieczające 343 332 333 478
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (dłużne papiery wartościowe) 32 810 7 562
Inwestycyjne papiery wartościowe 250 636 298 932
Razem: 2 313 205 2 583 219

W linii „Instrumenty pochodne zabezpieczające” Grupa prezentuje wynik odsetkowy z tytułu pochodnych instrumentów wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi w zakresie zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej. Szczegółowy opis stosowanych przez Grupę relacji zabezpieczających został zamieszczony w nocie (17).

Przychody odsetkowe za rok 2015 zawierają odsetki naliczone od kredytów z rozpoznaną utratą wartości w kwocie 77 362 tys. zł (odpowiednio dla danych porównywalnych za rok 2014 kwota tych odsetek wynosiła 70 922 tys. zł).