Narzędzia strony

Strona główna

2015 Raport roczny
dobry rok w wymagającym środowisku

- Joao Bras Jorge, CEO

"Millennium Bank - wybrany najlepszym bankiem pod względem jakości obsługi klientów"

Ranking Newsweeka, Przyjazny bank 2015

Wyniki biznesowe

Depozyty / Konta / Klienci

Kredyty

Technologia

Awards and achievements

Nagrody i wyróżnienia

Pierwsze miejsce w rankingu Newsweeka „Przyjazny bank”
Najwyższa jakość usług potwierdzona zwycięstwem w 3 kategoriach
Jakość na bank
Najwyższe standardy w obsłudze klienta w placówkach banku
Gwiazda Jakości Obsługi
Bank Millennium po raz czwarty uhonorowany prestiżowym tytułem
Bank Millennium najlepszym bankiem cyfrowym dla przedsiębiorstw w Polsce.
według niezależnego magazynu Global Finance
Wybór Konsumenta
Najwyższy poziom satysfakcji i akceptacji w kategorii „Usługi bankowe”
Indeks Respect
Bank Millennium utrzymuje swoją pozycję w Indeksie Respect
Srebrny Listek CSR
przygotowanym przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Syntetyczny rachunek zysków i strat

(mln zł)2015 pro-forma2014 pro-forma
Wynik z tytułu odsetek * 1 418,7 1 465,0
Wynik z tytułu prowizji 596,2 611,7
Pozostałe przychody pozaodsetkowe ** 2,3 138,9
Przychody operacyjne razem  2 017,2 2 215,6
Koszty ogólne i administracyjne -1 036,6 -1 056,1
Amortyzacja  -50,4 -55,3
Koszty operacyjne razem -1 087,0 -1 111,4
Odpisy na utratę wartości aktywów -241,2 -265,5
Wynik operacyjny 688,9 838,7
Wynik przed opodatkowaniem 687,5 838,5
Podatek dochodowy -141,0 -187,5
Wynik netto 546,5 650,9
Wynik netto bez zdarzeń jednorazowych 667,4 650,9

* Dane pro-forma. Marża na wszystkich derywatywach, w tym derywatywach zabezpieczających portfel kredytowy nominowany w walucie, jest prezentowana w wyniku z odsetek, natomiast w ujęciu księgowym część tej marży (10,9 mln zł w2014 r.i 54,3 mln zł w 2015 r.) jest prezentowana w wyniku na operacjach finansowych.

**Obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z operacji finansowych (pro-forma) oraz pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne netto.

(mln zł)20152014
Wynik odsetkowy netto (wykazywany wg MSSF) 1 365,2 1 454,1

Bilans

Aktywa31/12/201531/12/2014
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1 946 2 612
Należności od pozostałych banków 2 349 2 385
Należności od Klientów  46 369 44 143
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 0 156
Dłużne papiery wartościowe 14 056 10 176
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 429 502
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe 230 10
Niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe 218 213
Pozostałe aktywa 637 544
Aktywa razem 66 235 60 740

Zobowiązania31/12/201531/12/2014
Zobowiązania wobec banków 1 444 2 037
Zobowiązania wobec Klientów  52 810 47 591
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 0 60
Zobow. finansowe wyceniane do wart. godziwej  przez rach. wyników i pochodne zabezpieczające 2 477 2 020
Zobowiązania z własnych papierów wartościowych 1 134 1 739
Rezerwy 31 99
Zobowiązania podporządkowane 640 640
Pozostałe zobowiązania 1 256 789
Zobowiązania razem 59 792 54 975
Kapitały własne razem 6 443 5 765
Pasywa razem 66 235 60 740

 

 

download XLS

download XLS