Narzędzia strony

Tabele Finansowe

Wybrane dane finansowe

 w tys. PLNw tys. EUR
okres od 1.01.2014
do 31.12.2014
okres od 1.01.2013
do 31.12.2013
okres od 1.01.2014
do 31.12.2014
okres od 1.01.2013
do 31.12.2013
Przychody z tytułu odsetek 2.583.219 2.672.170 616.623 634.569
Przychody z tytułu opłat i prowizji 695.321 697.600 165.975 165.661
Przychody operacyjne 2.308.366 2.080.135 551.015 493.976
Wynik działalności operacyjnej 838.705 682.707 200.202 162.125
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 838.459 680.563 200.143 161.616
Wynik finansowy po opodatkowaniu 650.920 535.795 155.377 127.237
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 669.232 538.963 159.748 127.989
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -477.552 2.965.573 -113.993 704.244
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1.549.021 -2.118.436 -369.757 -503.072
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 672.262 -388.722 160.471 -92.311
Przepływy pieniężne netto, razem -1.354.311 458.415 -323.279 108.861
Aktywa razem 60.740.482 57.016.715 14.250.635 13.748.243
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 2.037.269 2.348.562 477.974 566.301
Zobowiązania wobec klientów 47.591.244 45.305.121 11.165.625 10.924.267
Kapitał własny 5.765.479 5.363.133 1.352.669 1.293.194
Kapitał zakładowy 1.213.117 1.213.117 284.616 292.515
Liczba akcji 1.213.116.777 1.213.116.777 1.213.116.777 1.213.116.777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,75 4,42 1,12 1,07
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,75 4,42 1,12 1,07
Współczynnik wypłacalności 15,23% 14,54% 15,23% 14,54%
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,54 0,44 0,13 0,1
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,54 0,44 0,13 0,1
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 - 0,05 -

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach złNota1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Przychody z tytułu odsetek  1 2.583.219 2.672.170
Koszty z tytułu odsetek 2 -1.129.100 -1.452.119
Wynik z tytułu odsetek   1.454.119 1.220.051
Przychody z tytułu opłat i prowizji   695.321 697.600
Koszty z tytułu opłat i prowizji    -83.648 -108.863
Wynik z tytułu opłat i prowizji  3 611.673 588.737
Przychody z tytułu dywidend  4 1.851 1.641
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 5 18.447 20.721
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych
do wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat oraz wynik z pozycji wymiany
5 182.836 184.414
Pozostałe przychody operacyjne  6 39.440 64.571
Przychody operacyjne   2.308.366 2.080.135
Koszty działania 7 -1.056.053 -1.035.244
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 8 -265.041 -232.531
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 9 -430 -1.571
Amortyzacja  10 -55.326 -54.332
Pozostałe koszty operacyjne  11 -92.811 -73.750
Koszty operacyjne    -1.469.661 -1.397.428
Wynik na działalności operacyjnej   838.705 682.707
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych   -246 -2.144
Wynik finansowy przed opodatkowaniem   838.459 680.563
Podatek dochodowy 12 -187.539 -144.768
Wynik finansowy po opodatkowaniu   650.920 535.795
W tym przypadający na:      
Właścicieli jednostki dominującej    650.920 535.795
Udziały niekontrolujące   0 0
Zysk na jedną akcję (zł) 13 0,54 0,44
Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) 13 0,54 0,44

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Wynik finansowy po opodatkowaniu 650.920 535.795
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 25.250 3.911
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" 69.491 -44.482
Efekt wyceny akcji z portfela "dostępne do sprzedaży" 29 18
Rachunkowość zabezpieczeń -44.270 48.375
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty -2.643 0
Zyski (straty) aktuarialne -2.643 0
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 22.607 3.911
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty -4.798 -743
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 502 0
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 18.312 3.168
     
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 669.232 538.963
W tym przypadające na:      
Właścicieli jednostki dominującej  669.232 538.963
Udziały niekontrolujące 0 0

Skonsolidowany Bilans - Aktywa

w tysiącach złNota31.12.201431.12.2013
Kasa, środki w Banku Centralnym  14 2.612.242 3.412.175
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 15 2.384.744 1.519.614
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez
Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz
korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
16 1.417.276 850.732
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 18.999 211.395
Kredyty i pożyczki udzielone klientom  18 44.142.699 41.765.680
Inwestycyjne aktywa finansowe 19 9.249.537 8.241.517
  - dostępne do sprzedaży   9.249.537 8.241.517
  - utrzymywane do terminu zapadalności   0 0
Inwestycje w jednostki podporządkowane 19 2.762 3.009
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki)
20 155.642 242.061
Rzeczowe aktywa trwałe 21 153.449 163.158
Wartości niematerialne 22 59.119 41.006
Aktywa trwałe do zbycia 23 5.646 3.466
Należność z tytułu podatku dochodowego   77.776 63.949
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 196.276 185.456
Pozostałe aktywa  25 264.315 313.497
Aktywa razem   60.740.482 57.016.715

Skonsolidowany Bilans - Zobowiązania i Kapitał własny

w tysiącach złNota31.12.201431.12.2013
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 26 2.037.269 2.348.562
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek
zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości
zabezpieczeń wartości godziwej
27 629.790 575.098
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 1.390.225 930.345
Zobowiązania wobec klientów 28 47.591.244 45.305.121
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
29 59.765 114.801
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 1.739.461 701.352
Rezerwy  31 98.574 66.616
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy  32 0 0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   8.080 11.269
Pozostałe zobowiązania  33 780.856 977.833
Zobowiązania podporządkowane  34 639.739 622.585
Zobowiązania razem   54.975.003 51.653.582
KAPITAŁ WŁASNY       
Kapitał zakładowy  35 1.213.117 1.213.117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 35 1.147.502 1.147.502
Kapitał z aktualizacji wyceny 35 -112.911 -131.223
Zyski zatrzymane 35 3.517.771 3.133.737
Kapitał własny razem    5.765.479 5.363.133
Kapitał właścicieli jednostki dominującej   5.765.479 5.363.133
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące   0 0
Zobowiązania i kapitał własny razem 60.740.482 57.016.715

Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych 2014

Za rok 2014Razem skonsolidowany
kapitał własny
Kapitał zakładowyKapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnejKapitał z aktualizacji wycenyZyski zatrzymane
Kapitał własny na początek okresu 5.363.133 1.213.117 1.147.502 -131.223 3.133.737
- całkowite dochody za rok 2014 669.232 0 0 18.312 650.920
- wypłata dywidendy -266.886 0 0 0 -266.886
Kapitał własny na koniec okresu 5.765.479 1.213.117 1.147.502 -112.911 3.517.771

Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych 2013

 Za rok 2013Razem skonsolidowany
kapitał własny
Kapitał zakładowyKapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnejKapitał z aktualizacji wycenyZyski zatrzymane
Kapitał własny na początek okresu 4.824.170 1.213.117 1.147.502 -134.391 2.597.942
- całkowite dochody za rok 2013 538.963 0 0 3.168 535.795
Kapitał własny na koniec okresu 5.363.133 1.213.117 1.147.502 -131.223 3.133.737

A. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Operacyjnej

w tysiącach zł1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Zysk (strata) po opodatkowaniu 650.920 535.795
Korekty razem: -1.128.472 2.429.778
Zysk/strata udziałowców niekontrolujących  0 0
Zysk/ strata z akcji (udziałów) w podmiotach podporządkowanych 246 2.144
Amortyzacja  55.326 54.332
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 41.956 24.591
Przychody z tytułu dywidend -1.851 -1.641
Rezerwy 31.958 21.811
Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej -29.047 -34.711
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) -420.230 -76.881
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom -819.519 -14.851
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom -2.382.222 -1.533.801
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu  86.419 -224.592
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 514.572 -77.332
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków -242.784 82.315
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów  2.286.123 3.871.044
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu -55.036 -59.987
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -11.405 -66.234
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 187.557 144.299
Podatek dochodowy zapłacony -219.688 -204.186
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów -164.949 507.206
Pozostałe pozycje 14.102 16.252
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  -477.552 2.965.573

B. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Inwestycyjnej

w tysiącach zł1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Wpływy z działalności inwestycyjnej 275.999.757 284.513.178
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 16.907 18.877
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 275.980.999 284.492.660
Pozostałe wpływy inwestycyjne 1.851 1.641
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej  -277.548.778 -286.631.614
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego -52.611 -28.315
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych -277.496.167 -286.603.299
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1.549.021 -2.118.436

C. Przepływy Środków Pieniężnych z Działalności Finansowej

w tysiącach zł1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Wpływy z działalności finansowej 1.842.407 60.000
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 211.328 60.000
Emisja dłużnych papierów wartościowych  1.631.079 0
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej -1.170.145 -448.722
Spłata kredytów długoterminowych -290.200 -281.960
Wykup dłużnych papierów wartościowych  -581.565 -132.430
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -266.886 0
Pozostałe wydatki finansowe -31.494 -34.332
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 672.262 -388.722