Narzędzia strony

Polityka wynagrodzeń

Istotną częścią zarządzania wynagrodzeniami w Banku jest odrębna polityka zmiennych składników wynagrodzeń dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., która stanowi narzędzie wspierania systemu zarządzania Grupy Banku Millennium i zachęca do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.

Cel polityki jest realizowany poprzez odroczenie znaczącej części wynagrodzenia zmiennego osób pełniących wybrane funkcje kierownicze na okres trzech lat i ponownej ocenie skutków decyzji kierowniczych z perspektywy tego okresu. Ponadto 50% tego wynagrodzenia jest wypłacane w instrumentach finansowych, których wartość jest uzależniona od przyszłego kursu akcji Banku Millennium.

Indywidualne wynagrodzenie osób objętych polityką nie może przekroczyć przyjętego % poziomu referencyjnego (100%) w odniesieniu do łącznego rocznego wynagrodzenia zasadniczego - zgodnie z CRD IV.  Ponadto pula przeznaczona na zmienne składniki wynagrodzeń Członków Zarządu Banku Millennium nie może przekroczyć ustalonego przez Radę Nadzorczą udziału w skonsolidowanym zysku netto Grupy Banku Millennium (2%).

Roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

  • Osiągniętych wyników biznesowych i poziomu głównych wskaźników efektywności i zyskowności;
  • Płynności;
  • Wskaźników adekwatności kapitałowej.

Polityka wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze podlegała przeglądowi przez Radę Nadzorczą w dniu 24 października 2014.

Bank Millennium poda do wiadomości publicznej na swojej stronie internetowej zaktualizowane informacje ilościowe dotyczące wysokości wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze, po posiedzeniu Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej poświęconego ocenie roku 2014 i przyznawaniu wynagrodzeń zmiennych.
Pozostali pracownicy Grupy Millennium byli w 2014 objęci systemami premiowymi dostosowanymi do specyfiki celów biznesowych stawianych przed poszczególnymi jednostkami. Wysokość puli premiowej ustalanej na kwartalne okresy rozliczeniowe w poszczególnych jednostkach jest uzależniona od osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych przez Bank i stopnia realizacji łącznego planu zysku netto Grupy Banku Millennium.

Premie kwartalne z tytułu wynagrodzenia zmiennego w jednostkach wsparcia wynosiły średnio w Banku około 1/5 łącznego wynagrodzenia rocznego. W systemach premiowych opartych na wynikach sprzedażowych wysokość premii jest stosunkowo bardziej zróżnicowana, jednak z założenia wartość rocznych zmiennych wynagrodzeń dla pracownika sprzedaży nie może przekroczyć wysokości rocznej pensji zasadniczej. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników podlegają przeglądowi 2 razy do roku w oparciu w szczególności o ocenę wyników pracy i porównania rynkowe.

Decyzja o przyznaniu  wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu za rok 2014 będzie podejmowana przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu wyników Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.