Narzędzia strony

Polityka personalna

Grupa Banku Millennium posiada politykę personalną określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją pracowników. Na podstawie tej Polityki oraz założeń biznesowych, Bank stworzył strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Strategia reguluje wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zatrudnienia oraz wynagradzania.

Grupa Banku Millennium przywiązuje dużą wagę do jakości zarządzania zasobami ludzkimi inwestując zarówno w rozwój jak i monitorowanie tego obszaru.

Decydujący wpływ na jakość zarządzania ludźmi mają kompetencje i postawy menedżerów, dlatego Bank przywiązuje dużą wagę do jakości ich pracy. Dba o stosowanie najlepszych praktyk, w szczególności w zakresie otwartej i pełnej komunikacji z pracownikami oraz udzielania pracownikom informacji zwrotnej na temat jakości wykonywanej przez nich pracy. Od kilku lat konsekwentnie realizowany jest program „Akademia Menedżera”. W jego ramach w latach 2011 - 2013 menedżerowie uczestniczyli w szkoleniach kształcących umiejętności przywódcze.

W obszarze monitorowania raz w roku przeprowadzane jest badanie satysfakcji pracowniczej. W jego ramach zdefiniowane zostało szereg pytań pozwalających na ocenę jakości pracy menedżerów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto w roku 2013 przeprowadzono w Grupie Banku Millennium dodatkowe badanie poświęcone wyłącznie jakości zarządzania. Wyniki obydwu badań były prezentowane Zarządowi, menedżerom oraz pracownikom. Na bazie wniosków z obu badań zostały przygotowane plany działania na kolejny okres.

Na skuteczność polityki personalnej duży wpływ ma odpowiedni wizerunek Banku jako pracodawcy. Grupa Banku Millennium od lat koncentruje się na budowaniu wizerunku atrakcyjnego pracodawcy. Od 2003 Grupa Banku jest aktywnym uczestnikiem targów pracy skierowanych do studentów i absolwentów prestiżowych uczelni wyższych na terenie całej Polski podczas których Bank promuje różnorodne programy rozwojowe skierowane do tych grup. Od 2002 roku prowadzony jest program rozwoju kompetencji menedżerskich „People Grow”. Podczas 2-lat programu jego uczestnicy mają okazję poznać różne obszary działania Banku. Dzięki systemowi rotacji i zasadzie „training on the job” zdobywają doświadczenie w różnych jednostkach organizacyjnych. Do studentów ostatnich lat i absolwentów skierowane są również programy Expert Start-Up. Rekrutujemy do nich osoby o sprecyzowanych już zainteresowaniach zawodowych w zakresie ryzyka, zarządzania procesami, technologii informatycznych oraz bankowości elektronicznej (więcej informacji o tych programach w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności). Od 2013 roku zwiększona została również aktywność Banku na portalach społecznościowych.