Narzędzia strony

Realizacja strategii oraz perspektywy rozwoju biznesu

W 2014 roku Bank Millennium kontynuował realizację strategii na lata 2013-15 ogłoszonej w październiku 2012 roku. Zgodnie z jej założeniami, Bank koncentrował się na przebudowie modelu biznesowego w celu zwiększenia zyskowności, przy zachowaniu dyscypliny w zakresie płynności i zarządzania kapitałem.

Strategia Banku na lata 2013-15 zakładała:

 1. Koncentrację na najbardziej wartościowych obszarach przy jednoczesnym położeniu nacisku na produkty z wysoką marżą.
 2. Dalszą poprawę efektywności sprzedaży sieci.
 3. Poprawę struktury bilansu i rentowności w obszarze przedsiębiorstw.
 4. Utrzymanie przewagi w zakresie wydajności poprzez skuteczne zarządzanie infrastrukturą i utrzymanie dyscypliny kosztowej.
 5. Przygotowanie Banku na przyszłe wyzwania poprzez inwestowanie w analitykę biznesową i platformę wielokanałową.

Główne cele strategii zakładały osiągnięcie następujących wielkości na koniec 2015 roku:

 • Wskaźnik ROE  14-15%
 • Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 50%
 • Wskaźnik kredyty/depozyty ≤ 100%
 • Współczynnik wypłacalności CT 1 > 10%
 • Poziom satysfakcji klientów > 90%
 • Udział procentowy kredytów korporacyjnych w portfelu 30-35%

W segmencie detalicznym Bank ustalił w 2014 roku priorytet dla pozyskania nowych klientów oraz wzrostu depozytów i kredytów konsumenckich, osiągając na tych wszystkich polach sukcesy. W 2014 roku otworzono 231 tysięcy nowych rachunków bieżących, środki klientów detalicznych wzrosły o 13% z udziałem środków na rachunkach bieżących i oszczędnościowych na poziomie blisko 50%. Sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęła rekordową wielkość 2,1 mld złotych,  zwiększając portfel o 24% rok do roku. Wzrosty w segmencie detalicznym wspierane były rozwojem w obszarze analityki biznesowej.

Uwzględniając trendy konsumenckie, zmieniający się sposób korzystania z usług bankowych, Bank Millennium dokonał przeglądu istniejącego modelu dystrybucji, w celu zapewnienia optymalnej struktury i formatów oddziałów. Bank wypromował nową stronę internetową w technologii „web responsive design”, udoskonalił także funkcjonalności bankowości elektronicznej. Poniesione wysiłki spotkały się z uznaniem - Bank Millennium zdobył nagrodę dla „Najlepszej bankowości elektronicznej” w rankingu Newsweek. Magazyn ten wyróżnił także wysoką jakość obsługi Klientów: Bank po raz trzeci z rzędu znalazł się na podium rankingu w kategorii „Newsweek – Bank Przyjazny – Klient Indywidualny” zajmując w 2014 roku drugie miejsce, czym potwierdził realizację celu utrzymania wysokiego poziomu jakości i zadowolenia klientów.

Przez ostatnie lata strategicznym obszarem Banku był rozwój bankowości mobilnej. Bank Millennium stał się jednym z liderów na rynku: był pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadził ofertę kredytów przez telefon, pierwszym bankiem, który wprowadził „Osobistego Managera Finansów” (PFM), pierwszym bankiem, który zaoferował przelewy natychmiastowe, pierwszym bankiem, który zaoferował możliwość tworzenia kodów QR w celu dokonywania płatności, pierwszym bankiem, który wprowadził obsługę na tablety z systemem Windows 8 oraz Blackberry 10, a także pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadził aplikację mobilną dla przedsiębiorstw.

W obszarze bankowości przedsiębiorstw Bank Millennium kontynuował realizację celów dotyczących kredytów korporacyjnych, zwiększając portfel o 1,5 mld zł t.j. o 13% rocznie, czyli szybciej niż średni wzrost rynku. Dzięki temu, udział kredytów przedsiębiorstw w portfelu ogółem wzrósł  do przewidzianej w strategii wysokości 30% na rok przed zakładanym terminem.

W obszarze korporacyjnym podjęto również szereg kroków w zakresie usprawnienia procesów: wyróżniający się na rynku proces onboardingu (aktywacji nowego klienta w Banku), zwiększenia jakości obsługi oraz funkcjonalności kanałów zdalnych, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom bankowości elektronicznej, w szczególności platformy płatniczej, oraz ciągle udoskonalanej bankowość mobilnej.

Dzięki wyżej wspomnianym działaniom, a także utrzymaniu dyscypliny kosztowej i skutecznemu zarządzaniu infrastrukturą, Banku zrealizował, i to na rok przed założonym terminem, ambitny cel obniżenia wskaźnika koszty/dochody z poziomu 57% w 2012 roku do poziomu 50% w 2014. Jednocześnie wskaźnik ROE uległ poprawie o 1,2% do poziomu 11,8%, choć nie osiągnął zakładanego celu ze względu na wyższy niż zakładany poziom kapitałów.  

Grupa Banku Millennium utrzymuje silną pozycję kapitałową, ze wskaźnikiem CT 1 na poziomie 14,5% t.j. znacznie wyższym, niż zakładany w strategii ponad 10%. Wynika to z podwyższonych wymogów regulacyjnych oraz konserwatywnego podejścia Banku do zarządzania ryzykiem i kapitałem. Łączny wskaźnik adekwatności kapitałowej (TCR) osiągnął na koniec 2014 roku bezpieczny poziom 15,2%. Również normy płynności Banku pozostawały na poziomach bezpieczniejszych, niż zakładane 2.5 roku temu. Na przykład wskaźnik kredyty/depozyty ukształtował się na koniec roku na poziomie 92%, znacznie poniżej strategicznego limitu  100%, dając komfortową rezerwę płynnościową, na wypadek m.in. niespodziewanych wahań kursów walut, takich, jakie wystąpiły w styczniu 2015 roku. Solidna baza kapitałowa i jakość aktywów Banku Millennium została potwierdzona dobrymi wynikami zewnętrznego przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych, jakie zostały przeprowadzone przez KNF w 2014 roku i ogłoszone w dniu 26 października (wraz z wynikami ogólnoeuropejskiego przeglądu i testów prowadzonych przez ECB/EBA).

W związku ze zrealizowaniem  większości celów założonych w strategii na lata 2013-2015  oraz biorąc pod uwagę zmiany w otoczeniu makroekonomicznym,  regulacyjnym i w trendach obsługi klienta, Bank dokonał aktualizacji strategii na kolejne 3 lata (2015-2017).

Scenariusz makroekonomiczny dla Polski zakłada w 2015 roku 3,3% wzrostu PKB, głównie dzięki wzrostowi inwestycji i konsumpcji prywatnej. Jednocześnie niższe stopy procentowe stawiają przed bankami wyzwania w postaci utrzymania efektywności oraz poszukiwania dodatkowych źródeł przychodów i redukcji kosztów. Dodatkowe wyzwania wynikają z efektów wprowadzonych regulacji - Rekomendacji U, zwiększonej składki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, czy prawa ochrony konsumentów.

Duże wyzwania  stanowią także zmieniające się  oczekiwania klientów dotyczące preferowanych form kontaktu z bankiem. Polacy szybko adaptują nowe technologie, utrzymuje się wysoki poziom digitalizacji społeczeństwa, a przyspieszenie to jest szczególnie zauważalne w przypadku bankowości mobilnej. Kanały zdalne odgrywają coraz bardziej istotną rolę w sprzedaży i obsłudze klientów, ale jak dotąd nie stanowią jednak znaczącego kanału pozyskiwania nowych klientów. Wraz ze wzrostem poziomu digitalizacji w społeczeństwie, rośnie potencjał dla płatności elektronicznych.

Wraz z rosnącymi wymaganiami klientów dotyczącymi jakości obsługi i oferty oraz zaostrzającą się konkurencją między bankami, coraz większe znaczenie odgrywać będzie analiza zachowań i potrzeb klientów.

Uwzględniając te zmiany, Bank będzie koncentrował się w zaktualizowanej strategii na lata 2015-2017 na kreującym wartość wzroście organicznym. Strategia będzie realizowana w oparciu o cztery filary:

 1. Wzmocnienie tempa pozyskiwania Klientów detalicznych poprzez zwiększoną efektywność  sieci oraz optymalną strukturę oddziałów, kanały cyfrowe oraz akwizycję klientów zamożnych, przy jednoczesnym utrzymaniu zyskowności segmentu dzięki  koncentracji na produktach wysokomarżowych.
 2. Odróżnienie Banku od konkurentów poprzez transformację kanałów cyfrowych w silne platformy umożliwiające nawiązanie dialogu z Klientem: podejście wielokanałowe, płatności mobilne oraz maksymalizację wartości Klienta dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analityki biznesowej.
 3. Utrzymanie tempa rozwoju w segmencie przedsiębiorstw przy koncentracji na poprawie dochodowości, redukcji kosztów ryzyka, dalszej poprawie pozycji w finansowaniu specjalistycznym
 4. Utrzymanie doskonałości operacyjnej i ścisłej kontroli kosztów, poprzez wiodący na rynku i wydajny cyfrowy model operacyjny, przygotowanie platformy IT na przyszłość tak, aby nadal zwiększać elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo.

Główne cele średniookresowe, które Grupa Banku Millennium zamierza osiągnąć w 2017 roku zakładają:

 • Wzrost liczby klientów detalicznych do 1,6 milionów
 • Wzrost udziału w rynku depozytów klientów detalicznych do powyżej 6%
 • Wzrost udziału w rynku kredytów korporacyjnych do poziomu 4%
 • Osiągnięcie poziomu ROE w przedziale 13-14%
 • Obniżenie współczynnika koszty/dochody do poziomu 45-47%
 • Utrzymanie współczynnika kredyty/depozyty poniżej 100%

Bank przyjął politykę wypłaty dywidendy zakładającą dystrybucję od 35% do 50% zysku netto, w zależności również od rekomendacji regulacyjnych. Do dnia publikacji sprawozdania finansowego Zarząd Banku nie dokonał jeszcze rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto w 2014 roku.