Narzędzia strony

Wyniki w podziale na segmenty biznesowe

Poniżej zamieszczone są dane z rachunku zysów i strat dwóch głównych segmentów operacyjnych Grupy: bankowości detalicznej i bankowości przedsiębiorstw, pozwalające na porównanie wyników  2014 i 2013 roku. Segment bankowości detalicznej obejmuje działalność skierowaną do Klientów masowych, zamożnych, przedsiębiorców indywidualnych oraz do najmniejszych przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł). Natomiast segment bankowości przedsiębiorstw obejmuje działalność skierowaną do średnich i dużych firm oraz do podmiotów sektora budżetowego.

Dochody segmentu detalicznego20142013Zmiana 
(mln zł)2014/2013
Wynik z tytułu odsetek 1.138,5 952,2 19,60%
Wynik z tytułu prowizji 475,9 457,8 4,00%
Pozostałe przychody *  87,5 95,7 -8,60%
Przychody operacyjne ogółem 1.701,8 1.505,7 13,00%
Koszty operacyjne ogółem ** -841,6 -827,2 1,70%
Koszty/Przychody 49,50% 54,90% -5,5 p,p,
Wynik przed odpisami 860,2 678,5 26,80%
Odpisy z tytułu utraty wartości -126 -121,8 3,40%
Zysk przed opodatkowaniem 734,2 556,7 31,90%

(*) w tym wynik z pozycji wymiany   

(**) bez odpisów na utratę wartości

Przychody operacyjne ogółem segmentu detalicznego w roku 2014  wyniosły 1.701,8 mln zł i wzrosły znacznie o 13% w skali roku, przede wszystkim w wyniku silnego wzrostu Wyniku z tytułu odsetek o 19,6%. Wynik z tytułu prowizji  wzrósł o 4,0% rok do roku. Koszty operacyjne segmentu detalicznego wzrosły nieznacznie o 1,7% rocznie. W rezultacie efektywność kosztowa tego segmentu biznesu poprawiła się wyraźnie w porównaniu z rokiem 2013 ze wskaźnikiem koszty/przychody spadającym do poziomu 49,5% z poziomu 54,9% w poprzednim roku, co stanowi znaczącą poprawę o 5,5 p.p. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości wzrosła o 3,4% w skali roku w rezultacie zmiany struktury produktowej (mniejszy udział kredytów hipotecznych a większy gotówkowych). W rezultacie wyżej opisanych czynników zysk przed opodatkowaniem segmentu detalicznego za 2014 rok wzrósł znacząco o 31,9% r/r do poziomu  734,2 mln zł.

Dochody segmentu korporacyjnego20142013Zmiana 
(mln zł)2014/2013
Wynik z tytułu odsetek 321 320,6 0,10%
Wynik z tytułu prowizji 132,3 126,5 4,60%
Pozostałe przychody *  50,7 31,5 60,70%
Przychody operacyjne ogółem 503,9 478,6 5,30%
Koszty operacyjne ogółem ** -207,9 -196,7 5,70%
Koszty/Przychody 41,20% 41,10% 0,10%
Wynik przed odpisami 296,1 281,9 5,00%
Odpisy z tytułu utraty wartości -139,1 -110,7 25,60%
Zysk przed opodatkowaniem 157 171,2 -8,30%

(*) w tym wynik z pozycji wymiany   

(**) bez odpisów na utratę wartości

Przychody operacyjne ogółem segmentu korporacyjnego w roku 2014 osiągnęły wartość 503,9 mln zł i wzrosły o 5,3% w skali roku głównie w następstwie wzrostu wyniku z operacji walutowych i instrumentami finansowymi z Klientami jak również wyższego poziomu netto pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 4,6% rok do roku a wynik odsetkowy pozostał praktycznie na identycznym poziomie. Jednocześnie koszty operacyjne segmentu zwiększyły się o 5,7% r/r. W rezultacie powyższych tendencji wskaźnik koszty/przychody segmentu przedsiębiorstw utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie i  wyniósł 41,2% w 2014 r. Poziom odpisów z tytułu utraty wartości dla przedsiębiorstw wzrósł wyraźnie w ciągu 2014 roku o 25,6%, co było skorelowane ze zwiększeniem pokrycia rezerwami należności zagrożonych segmentu (z 69% do 73%) . Wspomniane wyżej czynniki, w szczególności wzrost kosztów i odpisów, zaowocowały spadkiem zysku przed opodatkowaniem segmentu korporacyjnego o 8,3% do poziomu 157,0 mln zł.

Struktura funduszy klientów i portfela kredytowego

Całkowita wartość funduszy Klientów pozyskana przez Grupę Banku Millennium na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 54.353 mln zł. Fundusze Klientów segmentu detalicznego wyniosły 36.541 mln zł i stanowiły 67% całkowitych funduszy Klientów Grupy. Fundusze te obejmowały: depozyty (29.780 mln zł), obligacje dla Klientów indywidualnych (333 mln zł) oraz produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycyjne własne i innych podmiotów, produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne itp. (6.429 mln zł). Depozyty przedsiębiorstw na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 17.811 mln zł i stanowiły  33%  całkowitych funduszy Klientów Grupy.

Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości kredytów Grupy. Kredyty te obejmowały kredyty hipoteczne (27.138 mln zł) oraz pozostałe kredyty detaliczne (4.880 mln zł) w tym pożyczki gotówkowe, kredyty w kartach, limity w rachunkach itp. Kredyty dla przedsiębiorstw na dzień 31 grudnia 2014 r. osiągnęły 13.483 mln zł i stanowiły 30% kredytów Grupy. Kredyty te, oprócz różnych grup kredytów i limitów w rachunkach, obejmowały również należności z tytułu leasingu (4,107 mln zł).