Narzędzia strony

Rachunek zysków i strat Grupy

Przychody operacyjne 20142013Zmiana
(mln zł)r/r
Wynik z tytułu odsetek * 1.465,00 1.270,80 15,30%
Wynik z tytułu prowizji 611,7 588,7 3,90%
Wynik z działalności podstawowej** 2.076,60 1.859,50 11,70%
Inne przychody pozaodsetkowe *** 138,9 146,8 -5,40%
Przychody operacyjne ogółem 2.215,60 2.006,40 10,40%

(*) Dane pro-forma: wynik z tytułu odsetek obejmuje marżę na wszystkich instrumentach pochodnych. Począwszy od1 stycznia 2006 roku Bank stosuje zasady rachunkowości zabezpieczeń. Od dnia wspomnianej zmiany marża z tych operacji jest uwzględniana w wyniku z odsetek. Jednakże, ponieważ zmiany rachunkowości zabezpieczeń nie obejmują całości portfela denominowanego w walutach obcych Bank przedstawia dane w układzie pro-forma, w którym całość marży na instrumentach pochodnych jest ujmowana w przychodach z tytułu odsetek i wyniku z tytułu odsetek, podczas gdy rachunkowo część tej marży (10,9 mln zł w roku 2014 oraz 50,8 mln zł w roku 2013) jest uwzględniona w pozostałych przychodach pozaodsetkowych. W opinii Banku takie podejście umożliwia lepsze zrozumienie rzeczywistej ewolucji tej pozycji z ekonomicznego punktu widzenia.

(**) Suma wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu prowizji.

(***) Obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z tytułu operacji finansowych oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Wynik z tytułu odsetek (pro-forma) za rok 2014 osiągnął kwotę 1.465,0 mln zł, co oznacza jego  wysoki - o 15,3% - wzrost w stosunku do roku 2013.  Tę  wysoką roczną stopę wzrostu  należy traktować jako sukces Grupy w sytuacji spadających od 3 kwartału 2014 r. stóp rynkowych  (przed obniżką bazowych stóp procentowych NBP o 50 p. b. na początku października). W IV kw. 2014 roku wynik z tytułu odsetek obniżył się o 6,1% w stosunku do  poziomu z  poprzedniego kwartału, na co miała wpływ przede wszystkim istotna redukcja stopy lombardowej NBP o 100 p.b. W efekcie tej decyzji, stopy procentowe kredytów konsumpcyjnych spadły poprzez obowiązywanie maksymalnego limitu (wynikającego z tzw. ustawy „antylichwiarskiej”) z 16% do 12%. Co więcej, dostosowanie oprocentowania depozytów po cięciach rynkowych stóp procentowych w IV kwartale 2014 roku odbywało się stopniowo.

Marża odsetkowa netto ogółem (w stosunku do średnich aktywów odsetkowych) w roku 2014 osiągnęła poziom 2,5%, i była o 0,3 p.p.  wyższa w porównaniu z poziomem z roku 2013. Poprawa marży odsetkowej została uzyskana dzięki niższym kosztom odsetkowym (głównie kosztom depozytów), które obniżyły się o 22,2% r/r, podczas gdy przychody odsetkowe spadły jedynie o 4,7% r/r. Odzwierciedlało to skuteczne zarządzanie marżą depozytową i stopniową zmianę proporcji aktywów w kierunku produktów o wyższej marży.

Wynik z tytułu prowizji w roku 2014 wyniósł 611,7 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 3,9%. Głównymi czynnikami wzrostu były prowizje ze sprzedaży produktów inwestycyjnych (własne fundusze inwestycyjne i inne podobne produkty podmiotów zewnętrznych) oraz prowizje od kredytów i związane z obsługą rachunków bieżących. Natomiast prowizje i opłaty ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych (głównie związane z różnymi produktami kredytowymi, takimi jak pożyczki gotówkowe, kredyty hipoteczne i karty) zmniejszyły się z uwagi na przyjęcie bardziej konserwatywnych reguł księgowych. W  drugiej połowie 2014 roku opłaty z tytułu kart uległy zmniejszeniu, w porównaniu z pierwszą połową roku, w wyniku obniżenia opłat interchange wprowadzonego w Polsce od 1 lipca 2014 roku.

Wynik z działalności podstawowej, zdefiniowany jako suma wyniku z odsetek i wyniku z prowizji, osiągnął w roku 2014 kwotę 2.076,6 mln zł co oznacza jego  wzrost   o 11,7% rok do roku.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe wyniosły 138,9 mln zł w roku 2014 i obniżyły się o 5,4% w ujęciu rocznym. Był to efekt niższych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto. Natomiast wynik z wymiany walutowej i instrumentów finansowych wzrósł w tym okresie o 23,3%.

Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły w 2014 roku 2.215,6 mln zł i wzrosły o 10,4% r/r. 

Koszty operacyjne 20142013Zmiana
(mln zł) r/r
Koszty osobowe -547 -547 0,00%
Pozostałe koszty administracyjne* -564,4 -542,6 4,00%
Koszty ogółem (1.111,4) (1.089,6) 2,00%
Wskaźnik koszty/dochody 50,20% 54,30% -4,1 p.p.

(*) w tym amortyzacja

Koszty ogółem w roku 2014 wyniosły 1.111,4 mln zł, co oznacza ich nieznaczny wzrost (o 2,0%) w porównaniu z rokiem 2013.

Koszty osobowe w roku 2014 nie zmieniły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita liczba pracowników Grupy wzrosła o 227 osób w porównaniu z końcem 2013 roku, do poziomu 6.108 osób (w etatach) wyłącznie z powodu zatrudnienia części pracowników wcześniej świadczących usługi dla Banku w ramach outsourcingu.

Strukturę zatrudnienia Grupy Banku Millennium prezentuje poniższa tabela:

Struktura zatrudnienia 31.12.201431.12.2013Zmiana r/r
(w etatach)
Bank Millennium S.A. 5.770 5.541 4,10%
Podmioty zależne 338 340 -0,60%
Grupa Banku Millennium ogółem 6.108 5.881 3,90%

Więcej informacji nt. struktury zatrudnienia i wynagrodzeń  można znaleźć w rozdziale Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) w roku 2014 wzrosły o 4,0% rocznie, głównie na skutek wyższych kosztów działań marketingowych, wydatków na usługo konsultingowe oraz opłat z tytułu nadzoru finansowego, wpłat do BFG i innych opłat obowiązkowych. Pozostałe pozycje tych kosztów spadły lub były stosunkowo stabilne.

Wskaźnik koszty/dochody znacznie się poprawił:  z poziomu 54,3% w roku 2013 do poziomu 50,2% w roku 2014. W ten sposób wartość wskaźnika osiągnęła poziom wyznaczony jako cel w strategii średniookresowej.

Odpisy z tytułu utraty wartości ogółem utworzone przez Grupę w roku 2014 wyniosły 265,5 mln zł i były o 13,4% (czyli o 31,4 mln zł) wyższe niż rezerwy utworzone w roku 2013. Wzrost w ujęciu rocznym dotyczył głównie przedsiębiorstw (wzrost o 26 mln zł), natomiast rezerwy w segmencie detalicznym wzrosły jedynie o 5 mln zł r/r. Wzrost rezerw przełożył się na wyższe pokrycie kredytów z utratą wartości, zwłaszcza w segmencie korporacyjnym (wzrost o 4 p.p. r/r do 73%).

W ujęciu względnym koszt ryzyka (czyli utworzone odpisy netto z tytułu utraty wartości w porównaniu ze średnim poziomem kredytów netto) w roku 2014 osiągnął poziom 61 p.b., czyli 5 p.b. więcej w ujęciu rocznym. W horyzoncie rocznym portfele hipoteczny i leasingowy wykazywały stabilny koszt ryzyka  (odpowiednio 16 p.b. i 44 p.b. za rok 2014), natomiast w  pozostałych kredytach detalicznych nastąpił widoczny spadek, o 45 p.b. w ujęciu rocznym, zaś w pozostałych kredytach korporacyjnych wzrost o 16 p.b. rok do roku.

Wynik przed opodatkowaniem w roku 2014 wyniósł 838,5 mln zł i był o 23,2% wyższy, niż w poprzednim roku. Zysk netto dla analizowanego okresu wyniósł 650,9 mln zł i był o 21,5% wyższy w ujęciu rocznym. Wzrost ten jest efektem widocznego zwiększenia przychodów operacyjnych w połączeniu z bardzo niewielkim wzrostem kosztów operacyjnych i przy odpowiednim wzroście rezerw. 

Zysk netto 20142013Zmiana
(mln zł)r/r
Przychody operacyjne 2.215,6 2.006,4 10,40%
Koszty operacyjne * (1.111,4) (1.089,6) 2,00%
Odpisy na utratę wartości  -265,5 -234,1 13,40%
Wynik przed opodatkowaniem** 838,5 680,6 23,20%
Podatek dochodowy -187,5 -144,8 29,50%
Wynik netto 650,9 535,8 21,50%

(*) Bez odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych

(**) obejmuje udział w zysku podmiotów stowarzyszonych