Narzędzia strony

Bilans i pozycje pozabilansowe

Aktywa

Suma aktywów Grupy Banku Millennium na dzień 31.12.2014r. wyniosła 60.740 mln zł i była o 6,5% wyższa w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2013r. Strukturę aktywów Grupy w poszczególnych okresach oraz zmiany wartości tych pozycji prezentuje poniższa tabela:

AKTYWA31.12.201431.12.2013Zmiana
2014/2013
(mln zł)WartośćStrukturaWartośćStruktura(%)
Kasa, środki w Banku Centralnym 2.612,2 4,30% 3.412,2 6,00% -23,40%
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 2.384,7 3,90% 1.519,6 2,70% 56,90%
Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 44.142,7 72,70% 41.765,7 73,30% 5,70%
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 155,6 0,30% 242,1 0,40% -35,70%
Papiery dłużne 10.176,1 16,80% 8.673,2 15,20% 17,30%
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 502 0,80% 629,1 1,10% -20,20%
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe* 10,5 0,00% 4,3 0,00% 141,70%
Wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe** 212,6 0,30% 204,2 0,40% 4,10%
Pozostałe aktywa 544 0,90% 566,4 1,00% -3,90%
Aktywa razem 60.740,5 100,00% 57.016,7 100,00% 6,50%

(*)  w tym inwestycje w jednostki podporządkowane

(**) bez aktywów trwałych do zbycia

Wyższa wartość aktywów wynikała głównie ze wzrostu o 2.377 mln zł (czyli o 5,7%) kredytów udzielonych Klientom jak również wzrostu wartości dłużnych papierów wartościowych o 1.503 mln zł (lub o 17,3%), obejmujących przede wszystkim papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, pochodzących zarówno z portfela handlowego jak i inwestycyjnego.

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom stanowią dominującą grupę w strukturze aktywów Grupy (72,7% na dzień 31.12.2014 r.). Ich wartość bilansowa (netto) osiągnęła 44.143 mln zł na koniec grudnia 2014r., co oznacza wzrost o 5,7% w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku. Zarówno kredyty dla przedsiębiorstw jak i osób fizycznych odnotowały wzrost w  2014 roku: odpowiednio o 12,9% i o 3,0%.

Jak wynika z powyższych wartości, głównym źródłem wzrostu były kredyty dla przedsiębiorstw. Na koniec 2014 r. wyniosły one 12.707 mln zł, co oznacza roczny przyrost w ujęciu wartościowym o 1.453 mln zł. Skala wzrostu w 2014 była nawet większa dla leasingu (o 15,3%) ale również znacząca w przypadku pozostałych kredytów (wzrost o 11,9%).

Wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2014 roku wynosiła łącznie 31.435 mln zł i wzrosła o 3,0% r/r. Niehipoteczne kredyty detaliczne (pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty w rachunku bieżącym, itd.) wzrosły dynamicznie o 22,1%, czyli o 820 mln zł rocznie. Motorem wzrostu był głównie wzrost pożyczek gotówkowych: wartość ich sprzedaży w 2014 roku wyniosła 2,1 mld zł (wzrost o 19,4% w porównaniu z poziomem sprzedaży w roku 2013). Na koniec grudnia 2014 r. saldo kredytów niehipotecznych dla gospodarstw domowych wyniosło 4.529 mln zł.

Stosunkowo umiarkowany wzrost kredytów dla gospodarstw domowych wynikał z dosyć stabilnego salda kredytów hipotecznych (niewielki wzrost o 0,4% r/r). Walutowe kredyty hipoteczne zmniejszyły się w porównaniu z końcem grudnia 2013 r. o 250 mln zł w wyniku naturalnej spłaty kredytów z tego portfela. Natomiast portfel kredytów hipotecznych w złotych wzrósł o 395 mln zł rocznie. Na dzień 31 grudnia 2014 roku kredyty hipoteczne stanowiły 61.0% całkowitego portfela kredytowego (netto) Grupy, czyli wyraźnie mniej (tj. o 3 p.p.) w porównaniu do poziomu z końca 2013 r.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o strukturze rodzajowej portfela kredytów i pożyczek udzielonych Klientom oraz zmianach rocznych.

Kredyty i pożyczki udzielone Klientom 31.12.201431.12.2013Zmiana (wartość)Zmiana (%)
(mln zł)
Kredyty dla gosp. domowych 31.435,3 30.511,7 923,6 3,0%
- kredyty hipoteczne 26.906,6 26.802,8 103,9 0,4%
- pozostałe kredyty dla gosp. domowych 4.528,7 3.708,9 819,8 22,1%
Kredyty dla przedsiębiorstw 12.707,4 11.254,0 1.453,4 12,9%
- leasing 3.974,0 3.447,9 526,1 15,3%
- pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw 8.733,4 7.806,1 927,3 11,9%
Kredyty i pożyczki dla Klientów netto 44.142,7 41.765,7 2.377,0 5,7%
Odpisy aktualizujące wartość należności 1.358,3 1.312,3 45,9 3,5%
Kredyty i pożyczki dla Klientów brutto 45.501,0 43.078,0 2.422,9 5,6%

Przeciętna podstawowa stopa procentowa dla kredytów udzielanych przez Bank w ciągu 2014 roku wyniosła 5,0%. Stopa ta uwzględnia przychody z zabezpieczających transakcji pochodnych (głównie swapów walutowo-odsetkowych) powiązanych z udzielonymi kredytami w walutach obcych i kompensujących niższy poziom nominalnych stóp oprocentowania tych kredytów.

Dłużne papiery wartościowe

Dłużne papiery wartościowe wyniosły na koniec grudnia 2014 r. 10.176 mln zł i wzrosły znacząco o 1.503 mln zł, czyli o 17,3%, w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 roku, powiększając istotnie rezerwę płynnościową Grupy. Główny składnik portfela dłużnych papierów wartościowych (tj. 99,1%) stanowiły papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Z całości dłużnych papierów wartościowych, 90,8% było wykazane w portfelu inwestycyjnym (aktywa finansowe dostępne do sprzedaży) a 9,2% w portfelu handlowym (instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat).

Instrumenty pochodne

Wartość instrumentów pochodnych (do obrotu i zabezpieczających) wyniosła na koniec grudnia 2014 r. 502 mln zł. co oznacza  spadek o 127 mln zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. 

Kredyty i pożyczki udzielone bankom

Kredyty i pożyczki udzielone bankom (w tym depozyty międzybankowe) wyniosły 2.385 mln zł na koniec grudnia 2014 r., co oznacza wzrost o 865 mln zł (tj. 56.9%) r/r. Zmiana ta wynikała głównie z wyższych stanów złożonych depozytów w innych bankach, a także, ale w znacznie mniejszym stopniu, z wyższego stanu na rachunkach bieżących nostro.

Wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe wyniosły na koniec grudnia 2014 r. 213 mln zł, co oznacza nieznaczny wzrost o 8 mln zł lub o 4,1% w skali roku, głównie w wyniku inwestycji w oprogramowanie komputerowe pomniejszone o wartość likwidacji i odpisów amortyzacyjnych w raportowanym okresie (przyrost netto o 18 mln zł), podczas gdy rzeczowe aktywa trwałe spadły o 10 mln zł rok do roku.

Całkowite nakłady inwestycyjne Grupy Banku Millennium w 2014 r. wyniosły 65,3 mln zł, z czego 22,8 mln zł to wydatki na infrastrukturę sprzedażową i pozostałą Banku (oddziały, bankomaty, ochrona itp.), a 32,1 mln zł to wydatki na oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną użytkowane przez Bank (pozostałe wydatki odnoszą się do finansowania aktywów spółek zależnych). Planowane nakłady inwestycyjne Grupy na 2015 rok wynoszą 76,5 mln zł. 

Pasywa

Wartość oraz strukturę pasywów Grupy na koniec 2014 i 2013 roku prezentuje poniższa tabela:

PASYWA31.12.201431.12.2013Zmiana
2014/2013
(PLN million)  WartośćStrukturaWartośćStruktura(%)
Zobowiązania wobec banków 2.037,3 3,70% 2.348,6 4,50% -13,30%
Zobowiązania wobec Klientów 47.591,2 86,60% 45.305,1 87,70% 5,00%
Zobowiązania z tytułu sprzedanych pap. wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 59,8 0,10% 114,8 0,20% -47,90%
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez RZiS oraz instrumenty pochodne zabezpieczające 2.020,0 3,70% 1.505,4 2,90% 34,20%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1.739,5 3,20% 701,4 1,40% 148,00%
Rezerwy 98,6 0,20% 66,6 0,10% 48,00%
Zobowiązania podporządkowane 639,7 1,20% 622,6 1,20% 2,80%
Pozostałe zobowiązania*  788,9 1,40% 989,1 1,90% -20,20%
Zobowiązania razem 54.975,0 100,00% 51.653,6 100,00% 6,40%
Razem kapitał 5.765,5   5.363,1   7,50%
Razem zobowiązania i kapitał 60.740,5   57.016,7   6,50%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

W całości pasywów na koniec 2014 roku zobowiązania stanowiły 90,5%, natomiast 9,5% stanowiły kapitały własne Grupy.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania Grupy wyniosły 54.975 mln zł i wzrosły o 3.321 mln zł, czyli o 6,4% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Wysoka dynamika zobowiązań wynikała przede wszystkim ze wzrostu depozytów Klientów (o 2.286 mln zł) oraz wzrostu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (o 1.038 mln zł) w okresie roku.

Zobowiązania wobec Klientów

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania wobec Klientów stanowiły główną pozycję w zobowiązaniach Grupy, stanowiąc udział 86,6% w zobowiązaniach razem Grupy.

Zobowiązania wobec Klientów stanowią główne źródło finansowania działalności Grupy i obejmują przede wszystkim środki Klientów ulokowane na rachunkach bieżących, kontach oszczędnościowych i depozytach terminowych. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązania wobec Klientów wyniosły 47.591 mln zł  i wykazały wzrost  o 2.286 mln zł, czyli 5,0% w porównaniu z saldem na dzień 31 grudnia 2013 roku. Za bardzo pozytywny należy uznać fakt, iż wzrostowi depozytów w 2014 roku towarzyszyła poprawa marży odsetkowej netto za cały rok 2014, w porównaniu z poprzednim rokiem. Osiągnięto to  pomimo niekorzystnego środowiska spadających rynkowych stóp procentowych w okresie sprawozdawczym.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. depozyty klientów indywidualnych wyniosły 29.780 mln zł i stanowiły 62.6% ogólnego salda depozytów klientów. Ich wartość zwiększyła się  wyraźnie, o 3.346 mln zł, czyli o 12,7% rok do roku. Z drugiej strony wartość depozytów przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego zmniejszyła się w roku 2014 o 1.060 mln zł (lub o 5,6%), co było spójne z polityką zarządzania marżą odsetkową Grupy i zostało zrekompensowane dużo wyższym wzrostem depozytów  osób fizycznych. Na koniec grudnia 2014 r. depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego wynosiły 17.811 mln zł, stanowiąc 37,4% depozytów Grupy.

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o zmianie zobowiązań wobec Klientów Grupy.

Zobowiązania wobec Klientów 31.12.201431.12.2013Zmiana (wartość)Zmiana (%)
(mln zł) 
Depozyty Klientów indywidualnych 29.780,0 26.433,6 3.346,3 12,7%
Depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego 17.811,3 18.871,5 -1.060,2 -5,6%
Depozyty razem 47.591,2 45.305,1 2.286,1 5,0%

Przeciętna podstawowa stopa procentowa dla depozytów ulokowanych w Banku w ciągu 2014 roku wyniosła 2,0%.

Zobowiązania wobec banków

Zobowiązania wobec banków na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 2.037 mln zł i stanowiły 3,7% zobowiązań Grupy. Ich wartość spadła o 311 mln zł (tj. o 13,3%) w stosunku do 31 grudnia 2013 roku. Najważniejszą pozycją wśród długo- i średnioterminowych pożyczek od instytucji finansowych otrzymanych przez Grupę, były pożyczki udzielone Bankowi przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (większość w EUR, a niektóre także w CHF i PLN) z terminami zapadalności do 8 lat. Całkowite saldo pożyczek od instytucji finansowych wyrażone w złotych na dzień  31 grudnia 2014 r. wyniosło 1.377 mln zł.

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

W ramach działalności w zakresie zarządzania płynnością, Grupa zawiera krótkoterminowe transakcje z klauzulą odkupu, zarówno z bankami, jak i Klientami (głównie instytucjami finansowymi). Transakcje te Grupa dokonuje w oparciu o dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu wyniosły 60 mln zł, odnotowując spadek o 55 mln zł w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 roku. Spadek ten wynikał głównie z niższej wartości transakcji z bankami.

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i instrumenty pochodne zabezpieczające

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz instrumenty pochodne zabezpieczające stanowiły w przeważającej mierze ujemną wycenę pochodnych instrumentów przeznaczonych do obrotu i zabezpieczających. Wartość tej pozycji zobowiązań wyniosła na dzień 31 grudnia 2014 roku 2.020 mln zł i wzrosła o 515 mln zł, czyli o 34.2% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, przede wszystkim z powodu osłabienia złotego do walut obcych mającego wpływ na wzrost ujemnej wyceny derywatów, głównie używanych do zabezpieczania przed ryzykiem.

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wyniosły 1.739  mln zł osiągając znaczny wzrost o 1.038 mln zł w porównaniu ze stanem z 31 grudnia 2013 roku. Na koniec grudnia 2014 r. wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Bank obligacji i bankowych papierów wartościowych, powiązanych z produktami oszczędnościowymi oferowanymi Klientom indywidualnym, wyniosła 333 mln zł, natomiast wartość obligacji zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym wyniosła 1.408 mln zł (z których część o wartości nominalnej 750 mln zł znajduje się w obrocie na giełdzie instrumentów dłużnych Catalyst - ASO BondSpot w Warszawie). Głównym powodem wzrostu zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w 2014 r. były nowe emisje papierów wartościowych dla inwestorów instytucjonalnych o łącznej wartości bilansowej 1.056 mln zł (cztery serie). Celem emisji dłużnych papierów wartościowych było pozyskanie środków na finansowanie ogólnej działalności Banku i wzmocnienie średnioterminowego finansowania Banku.

Dług podporządkowany

Wartość długu podporządkowanego na dzień 31 grudnia 2014 wynosiła 640 mln zł i wzrosła o 2,8% rok do roku z powodu zmian kursów walutowych. Pozycja ta obejmowała jedynie dziesięcioletnie obligacje podporządkowane o nominalnej wartości 150 mln EUR, wyemitowane przez Bank w grudniu 2007 r.

Kapitał własny

W ciągu 2014 r. kapitał własny Grupy wzrósł o 402 mln zł, tj. o 7,5% w ujęciu rocznym i wynosił 5.765 mln zł na 31 grudnia 2014. Głównym źródłem tego wzrostu był zysk wypracowany w raportowanym okresie (651 mln zł) częściowo pomniejszony o wypłaconą w maju 2014 r. dywidendę z zysku za 2013 r. w kwocie 267 mln zł. Pozytywny wpływ na ten wzrost kapitału z aktualizacji wyceny był mniej istotny (18 mln zł).

Informację na temat adekwatności kapitałowej znaleźć można w rozdziale VII tego dokumentu oraz w odrębnym raporcie pod tytułem: „Informacje dotyczące ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji” w 2014 r.

Pozycje pozabilansowe

Podział warunkowych pozycji pozabilansowych Grupy prezentuje poniższa tabela:

WARUNKOWE POZYCJE POZABILANSOWE 31.12.201431.12.2013Zmiana 2014/2013
(mln zł)
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 7.889,9 8.710,5 -9,4%
1. Zobowiązania udzielone: 7.757,5 7.815,5 -0,7%
a) finansowe 6.691,4 6.692,3 0,0%
b) gwarancyjne 1.066,0 1.123,2 -5,1%
2. Zobowiązania otrzymane: 132,5 895,0 -85,2%
a) finansowe 60,5 850,6 -92,9%
b) gwarancyjne 72,0 44,4 62,2%

W toku działalności Grupa zawiera transakcje powodujące powstanie warunkowych zobowiązań pozabilansowych. Główne pozycje zobowiązań pozabilansowych (udzielonych) obejmują: (i) zobowiązania finansowe, głównie zobowiązania do udzielenia kredytu (m.in. niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia na rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz (ii) zobowiązania gwarancyjne, głównie gwarancje i akredytywy wystawione przez Grupę (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się Klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Zobowiązania warunkowe udzielone narażają Grupę na różne rodzaje ryzyka, w tym na ryzyko kredytowe. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołanych zobowiązań warunkowych, które są ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku łączna wartość pozabilansowych zobowiązań warunkowych Grupy wyniosła 7.890 mln zł, w tym zobowiązania udzielone przez Grupę: 7.757 mln zł. Kwota zobowiązań finansowych udzielonych przez Grupę utrzymała się na tym samym poziomie, podczas gdy wartość zobowiązań gwarancyjnych spadła o 57 mln zł (tj. o 5,1%).

Więcej informacji na temat zobowiązań pozabilansowych można znaleźć w rozdziale Zobowiązania i Aktywa Warunkowe z Rocznego Sprawozdania Finansowego Grupy Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.