Narzędzia strony

Działalność skarbowa i inwestycyjna

Usługi skarbowe i inwestycyjna

Bank Millennium, w ramach działalności prowadzonej przez Departament Skarbu, umożliwia Klientom Banku dostęp do szerokiego portfela instrumentów finansowych: kasowych transakcji wymiany walutowej, produktów depozytowych, instrumentów zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego (fx forward, fx swap, opcje) oraz instrumentów zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych (transakcje typu FRA, IRS, CIRS).

Oferowane przez Bank rozwiązania umożliwiają zarówno eksporterom, jak i importerom zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym, a tym samym dokonanie poprawnej kalkulacji kosztów i cen. Klienci mają także możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości – proponowane rozwiązania umożliwiają zarówno ustalenie stałego kosztu finansowania, jak i wpływu z tytułu odsetek oraz nie wymagają wprowadzania zmian do już funkcjonujących umów kredytowych lub umów leasingu.

W roku 2014 Departament Skarbu kontynuował działania związane z aktywną sprzedażą platformy transakcyjnej Millennium Forex Trader (od 2014 roku po raz pierwszy zintegrowaną z systemem bankowości elektronicznej Millenet), poprzez którą Klienci Bankowości Przedsiębiorstw samodzielnie zawierają kasowe i terminowe transakcje wymiany walutowej oraz transakcje swapów walutowych. Na koniec 2014 r. z platformy Banku aktywnie korzystało blisko 1500 Klientów.

Bank Millennium jest wiodącą instytucją finansowa na rynku w zakresie oferowania produktów strukturyzowanych Klientom Bankowości Detalicznej i Klientom Prestige.

Usługi powiernicze

Bank Millennium świadczy usługi powiernicze w oparciu o indywidualne zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Bank Millennium jest bezpośrednim uczestnikiem systemów depozytowo-rozliczeniowych takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Rejestr Papierów Wartościowych NBP czy Międzynarodowe Izby Rozliczeniowa: Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking Luxembourg itp.

Klientami Departamentu Powierniczego są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (globalne banki powiernicze, banki depozytariusze globalnych kwitów depozytowych, banki inwestycyjne, instytucje typu asset management, firmy ubezpieczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowanie, fundusze inwestycyjne) oraz inne osoby prawne aktywnie uczestniczące w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagające kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi.

Pod względem ilości obsługiwanych zagranicznych i krajowych klientów powierzających nam swoje aktywa, Bank Millennium zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce. Wartość aktywów na rachunkach papierów wartościowych Klientów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 34,3 mld zł, co w porównaniu do 30,25 mld zł w 2013 roku stanowi wzrost o 13,39 %. Na koniec 2014 roku Bank prowadził 11.476 rachunków papierów wartościowych oraz pełnił funkcję Depozytariusza dla 80 Funduszy Inwestycyjnych.

W tegorocznym rankingu magazynu Global Custodian „Agent Banks in Emerging Markets Survey 2014” („Banki pośredniczące na rynkach wschodzących 2014”) Bank Millennium otrzymał nagrodę „Category Outperformer”. Nagroda przyznana Bankowi Millennium jest odpowiednikiem nagrody „Najlepszy w swej klasie”, przyznawanej przez magazyn Global Custodian w latach ubiegłych. Ocena usług powierniczych dokonywana jest w oparciu o szczegółowe badania opinii klientów banków działających w tej dziedzinie na całym świecie.