Narzędzia strony

Działalność realizowana przez spółki zależne

Usługi leasingowe

Millennium Leasing sp. z o.o. jest spółką zależną Banku oferującą usługi leasingowe. Działalność spółki obejmuje zarówno finansowanie ruchomości (głównie środków transportu oraz maszyn i urządzeń dla wszystkich branż gospodarki i usług) jak i nieruchomości.

Wartość zawartych umów leasingu ogółem w 2014 r. wyniosła 2.3 mld zł, co oznacza wzrost o 17,6% w stosunku do roku 2013. Millennium Leasing zajął 5 pozycję w rankingu spółek leasingowych w Polsce pod względem wartości wszystkich przedmiotów, z 7% udziałem w rynku, według danych Związku Polskiego Leasingu. Większość Klientów leasingowych to Klienci Banku: mikroprzedsiębiorcy i Klienci korporacyjni.

Millennium Leasing powstała w 1991 roku i jest jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm leasingowych w Polsce. O skali działalności Spółki świadczy podpisanie blisko 144 tysięcy umów leasingu z prawie 45 tysiącami Klientów na łączną kwotę 20,1 mld zł. Wartość zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu, wg stanu na 31.12.2014 r, wyniosła 4,05 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r o 18,6%. Aktualnie w portfelu spółki jest 12,2 tysięcy Klientów. Sprzedaż usług leasingu jest prowadzona przez doradców leasingowych w 67 placówkach spółki w całej Polsce oraz przez doradców bankowych w oddziałach i sieci korporacyjnej Banku Millennium.

Usługi maklerskie

Działalność maklerską w Grupie Banku Millennium prowadzi spółka Millennium Dom Maklerski S.A., która świadczy szeroki zakres usług maklerskich, w szczególności w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, doradztwa inwestycyjnego, doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury i strategii kapitałowej oraz łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe, sporządzania analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2014 roku obrót giełdowy Millennium DM na rynku akcji wyniósł 3.914 mln zł, co dało spółce udział w rynku wynoszący 1,0% według danych GPW. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Millennium DM obsługiwał 60 530 rachunków inwestycyjnych i działał jako animator rynku i animator emitenta dla dziewięciu spółek notowanych na GPW oraz dla jednej obligacji korporacyjnych notowanych na rynku BondSpot.

W 2014 roku Millennium DM jako oferujący przeprowadził ofertę publiczną Dekpol S.A. oraz jako lider konsorcjum detalicznego ofertę publiczną Altus TFI S.A. W 2014 roku Millennium DM prowadził także skup akcji spółek: Emperia S.A. i Muza S.A oraz pośredniczył w publicznym wezwaniu na akcje EGB Investment S.A..

Fundusze inwestycyjne

Rok 2014 był dobrym rokiem dla rynku funduszy inwestycyjnych, mimo niższej dynamiki wzrostu aktywów w porównaniu do 2013 roku. Aktywa rynku funduszy inwestycyjnych wzrosły w tym czasie o 20 mld zł, co stanowi 10,6% ich wartości sprzed roku. Do szerszego korzystania z innych form oszczędzania, niż lokaty bankowe, zachęciła inwestorów coraz bogatsza i urozmaicona oferta funduszy inwestycyjnych. Nie zniechęcił ich do tego brak wzrostów cen na rynkach akcji i słabe wyniki funduszy akcyjnych. 

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI wyniosła na koniec 2014 roku 3.568 mln zł, wzrastając w ciągu roku o 2,7%. Na szczególną uwagę zasługuje Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, którego aktywa w 2014 roku wzrosły o 666 mln zł. Pozytywnie zmieniła się struktura uczestników funduszy Millennium TFI. Średnia wartości aktywów przypadających na jednego uczestnika wzrosła z 28.228 zł w 2013 roku do 30.466 zł w 2014 roku.  W roku 2014 Towarzystwo wprowadziło do swojej oferty nowy subfundusz w ramach Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego - Subfundusz Instrumentów Dłużnych.