Narzędzia strony

Odpowiedzialny biznes i działalność na rzecz społeczeństwa

Grupa Banku Millennium uznaje działalność zgodną z zasadami odpowiedzialnego biznesu za  jeden z fundamentów  swojego funkcjonowania. Deklaracje dotyczące polityki społecznej odpowiedzialności biznesu zostały uwzględnione zarówno w opublikowanej w roku 2012 zaktualizowanej, średnioterminowej strategii rozwoju na lata 2013-2015 jak w najnowszej, podanej do wiadomości publicznej już po zakończeniu roku 2014 (2 lutego 2015), średnioterminowej strategii na lata 2015-2017. Cele te zostały też uwzględnione  w trakcie budowy planów działalności w poszczególnych obszarach funkcjonowania Banku. Za szczególne istotne Bank uznaje kontunuowanie rozwoju w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem swojego wpływu na społeczeństwo i środowisko oraz współpracę z Interesariuszami w oparciu o dialog, zaufanie i poszanowanie zasad. 

Specjalne znaczenie Bank przywiązuje do budowy długotrwałych relacji z najważniejszymi grupami swoich Interesariuszy: Klientami, Pracownikami, Dostawcami, Akcjonariuszami, Partnerami społecznymi i społecznościami lokalnymi. Równie istotne i stale rosnące znaczenie ma monitorowanie i ograniczanie negatywnego wpływu Banku na środowisko naturalne.

W roku 2013 Bank wdrożył Kodeks Etyczny normujący zasady etycznego zachowania Pracowników Grupy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych Zasady Kodeksu zostały zakomunikowane wszystkim pracownikom, a ich znajomość sprawdzona poprzez obowiązkowe szkolenie e-learningowe. W roku 2014 Bank zobowiązał do przestrzegania Kodeksu Etycznego również swoich dostawców. Każdy  z nich biorący udział w przetargu, poprzez podpisanie oświadczenia zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w dokumencie.

Istotną częścią aktywności społecznej Banku jest animowanie i organizacja aktywności pracowników w ramach wolontariatu. W roku 2014, w ramach tej działalności, Bank zorganizował, we współpracy z fundacją „Wspólna Droga” trzy programy społeczne  z udziałem pracowników. Pracownicy biorą również stały udział w programie edukacji finansowej młodzieży BAKCYL, który realizowany jest przez Warszawski Instytut Bankowości. Bank nadal współpracował też z fundacją WWF wydając kartę płatniczą, z której część opłat wspierało cele statutowe fundacji. Przedstawiciele Banku brali w roku 2014 udział w spotkaniach konsultacyjnych, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez instytucje rządowe i pozarządowe popularyzujące stosowanie CSR w Polsce.

Bank dorocznie informuje o swojej aktywności związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W marcu 2015 roku Bank wyda dziewiątą edycję raportu „Odpowiedzialny  Biznes 2014” Raport dostępny będzie w formie elektronicznej, w polskiej i angielskiej wersjach językowych. Prezentowany zakres informacji i struktura raportu spełnia kryteria przewidziane dla raportowania zgodnego ze standardami Global Reporting Initiative Sustainability Guidelines (GRI G4). W raporcie zdefiniowane zostaną kluczowe aspekty wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy: Klientów, Pracowników, Akcjonariuszy, Partnerów Biznesowych, Społeczeństwa oraz Środowiska Naturalnego.

W roku 2015 Bank będzie prowadził prace zmierzające do aktualizacji swojej polityki CSR i stworzenia średnioterminowej strategii działalności CSR dla Grupy Banku Millennium. Planowane jest również angażowanie w działania CSR szerszego grona Interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem partnerów biznesowych/dostawców.

W roku 2014 Bank  kolejny raz wszedł w skład Indeksu RESPECT pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek społecznie odpowiedzialnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz został wyróżniony w ogólnopolskim „Rankingu Odpowiedzialnych Firm”.

Bank uznaje współpracę z instytucjami pozarządowymi i społecznymi za ważny element swojej społecznej misji. Podstawowe obszary współpracy z nimi to:

  • Kultura
  • Edukacja
  • Działalność charytatywna

Działalność  w obszarze kultury stanowi od lat najważniejszą część działań społecznych Banku Millennium. Planowana jest ona w oparciu o średnioterminowe plany działania i następujące założenia:

  • Odbywa się wyłącznie na poziomie programowym (Bank nie wspiera instytucji, lecz wyłącznie wybrane programy, które te instytucje realizują)
  • Bank preferuje współpracę w ramach programów wieloletnich, o jasno opisanych celach
  • Bank preferuje programy z kręgu tzw. kultury wysokiej
  • Bank dokłada starań, by programy które wspiera miały szeroka recepcję społeczną i były dostępne dla ich odbiorców także za pośrednictwem mediów (reportaże tv, retransmisje tv, audycje radiowe, wydawnictwa, płyty, relacje w mediach)

Partnerami w realizacji programów kulturalnych są dla Banku przede wszystkim instytucje kultury i organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) oraz media. 

Najważniejsze projekty kulturalne Banku Millennium w roku 2014:

  • „Złote Berło” – doroczna, jedna z najwyższych w Polsce (110.000 zł plus 11.000 zł dla debiutanta) nagroda dla polskiego twórcy za wybitne osiągnięcia artystyczne. Dotychczas otrzymali ją:  Jerzy Giedroyć, Wojciech Kilar, Stanisław Lem, Roman Polański, Ewa Podleś, Sławomir Mrożek, Janusz Gajos, Tadeusz Różewicz, Maria Fołtyn, Wojciech Młynarski, Krzysztof Penderecki, Józef Wilkoń, Wiesław Myśliwski, Jerzy Stuhr, Danuta Szaflarska, Jerzy Maksymiuk. Reportaż z uroczystości wręczenia nagrody i towarzyszącego jej koncertu, emitowany w TVP 2, obejrzało ok. 79,5 tys. widzów.
  •  „Perły Millennium” – cykl zdarzeń artystycznych organizowanych przez Bank Millennium wspólnie z Telewizją Polską. Program obejmuje prezentacje wybranych, wartościowych widowisk telewizyjnych.  W roku 2014 były to spektakle Teatru Telewizji ( TVP 1) oraz spektakle reaktywowanego Studia Teatralnego Dwójki (TVP 2).
  • Festiwal „Planet Doc Film Festiwal” w Warszawie –Bank jest mecenatem  największego festiwalu światowego filmu dokumentalnego w Polsce oraz imprez mu towarzyszących (warsztatów, dyskusji, koncertów).  Bank jest także fundatorem głównej nagrody festiwali „Millennium Award”. Łączna liczba widzów festiwalu w roku 2014 (łącznie z jego edycjami w poza Warszawą) wyniosła 35 tysięcy.