Narzędzia strony

Podsumowanie wyników w 2014 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w roku 2014 wyniósł 651 mln zł, co oznacza jego wysoki, wynoszący 21,5% wzrost w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku  2013. Wynik netto osiągnięty w IV kw. 2014 roku wyniósł 157,7 mln zł i  był o 9% niższy niż zysk osiągnięty w poprzednim kwartale, głównie z powodu negatywnego wpływu cięć stóp procentowych w październiku.  

Podstawowe dane finansowe i biznesowe za rok 2014 są następujące:

Silny wzrost rentowności

 • Zysk netto w roku 2014 wzrósł o 21,5% r/r
 • ROE poprawił się w skali roku z 10,6% do 11,8%
 • Wskaźnik koszty/dochody wyraźnie się obniżył o 4,1 p.p. w skali roku do poziomu 50,2%

Wzrost przychodów z działalności podstawowej

 • Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 15,3% r/r, pomimo niższych niż oczekiwano stóp procentowych
 • Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 3,9% r/r

Bardzo solidna jakość aktywów udokumentowana wynikami zewnętrznego przeglądu AQR 

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości wyniósł 4,2% i jest najniższy od 6 lat
 • Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości osiągnął wysoki poziom 71%

Stabilna płynność i lepsze wskaźniki kapitałowe

 • Wskaźnik kredyty/depozyty[1]ukształtował się na bezpiecznym poziomie 92%
 • Kredyty do stabilnych źródeł finansowania[2] na poziomie 88,4%
 • Łączny współczynnik wypłacalności (TCR)[3] na poziomie 15,2%, a współczynnik CET1[3] na poziome 14,5%

Bankowość detaliczna

 • Rekordowa sprzedaży pożyczek gotówkowych wynoszący 589 mln zł w IV kw. 2014, a roczna sprzedaż na poziomie 2,1 mld zł; wzrost portfela o 24% r/r
 • Otwarto 231 tys. nowych rachunków bieżących głównie w wyniku kampanii Konto 360º
 • Bardzo wysoki wzrost poziomu depozytów detalicznych o 12,7% r/r

Bankowość przedsiębiorstw 

 • Kredyty dla przedsiębiorstw ogółem wzrosły o 13% rocznie t.j. szybciej, niż średnio na rynku.  
 • Leasing nowych składników majątku wyniósł  2,3 mld zł, co oznacza roczny wzrost o 18%
 • Roczne obroty w faktoringu 12,1 mld zł oznaczają roczny wzrost o 30%, ponad dwukrotnie wyższy niż wzrost rynku(+13%)