Narzędzia strony

List Prezesa Zarządu Banku

Szanowni Państwo,

Rok 2014, był dla Grupy Banku Millennium okresem wytężonej, efektywnej i zakończonej sukcesem pracy. Przejdzie on do historii Grupy jako rok, w którym wypracowaliśmy najwyższy, wynoszący 651 mln zł, zysk netto. To wynik lepszy o 21,5% od tego, który Bank uzyskał w roku 2013. Informuję o tym z satysfakcją, bowiem w minionych dwunastu miesiącach przyszło nam pracować w trudnym i pełnym wyzwań otoczeniu gospodarczym, którego wyznacznikiem były niskie stopy procentowe, spadek opłat interchange oraz wysoka konkurencja na rynku finansowym.

Millennium Bank

W roku 2014 Bank rozwijał się w sposób zrównoważony i dzięki wzrostom odnotowanym we wszystkich obszarach biznesu, realizował założone cele ekonomiczne. Głównymi czynnikami kształtującym wynik finansowy w roku 2014 był wysoki wzrost dochodów z działalności podstawowej (o 12% rok do roku) oraz utrzymanie stabilnych kosztów działania (wzrost o 2% rok do roku). Dzięki temu wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się o ponad 4 p.p., do 50%, czyli poziomu zapisanego jako cel na rok 2015 w naszej średnioterminowej strategii.

Rok 2014 pokazał, że pracujemy w sposób coraz bardziej efektywny. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy Banku Millennium, wyniósł 11,8% i osiągnął poziom powyżej średniej polskiego sektora bankowego.

Nasze biznesowe osiągniecia w bankowości detalicznej możliwe były dzięki rekordowemu poziomowi sprzedaży pożyczek gotówkowych (2,1 mld zł), otwarciu 231 tys. nowych rachunków bieżących, głównie dzięki kampanii Konto 360 oraz wysokiemu, wynoszącemu prawie 13% rok do roku, wzrostowi poziomu depozytów detalicznych przy jednoczesnym wzroście marży odsetkowej. Równie dobrze rozwijała się bankowość korporacyjna osiągając ponad 30% wzrost rocznych obrotów w faktoringu (12,1 mld zł), 18% roczny wzrost wartości umów leasingu (2,3 mld zł) oraz 13%, wyższy niż rynek, wzrost kredytów dla przedsiębiorstw.

Jednocześnie, szczególnie w czasie trudno przewidywalnych zmian w otoczeniu gospodarczym, warta podkreślenia jest bardzo silna pozycja płynnościowa i kapitałowa Banku Millennium . Wskaźnik kredyty/depozyty ukształtował się na poziomie 92% tworząc bufor płynnościowy zabezpieczający Bank między innymi przed zmiennością kursów walutowych. Mocną pozycję kapitałową Banku odzwierciedla współczynnik adekwatności kapitałowej wynoszący 15,2 % na koniec 2014 roku.

W sumie więc, wyniki roku 2014 pozwalają nam na stwierdzenie, że Bank Millennium jest solidnym, bezpiecznym, dobrze skapitalizowanym Bankiem, który mimo wyzwań zewnętrznych, może nadal skutecznie realizować strategię dalszego rozwoju.

Już po zakończeniu roku obrotowego 2014, w lutym roku 2015 Bank Millennium podał do wiadomości zaktualizowaną średnioterminową strategię na lata 2015-2017. Określa ona najważniejsze cele biznesowe na najbliższe lata, zakładając utrzymanie przez Bank zrównoważonego, wysokiego tempa rozwoju oraz poprawę wyników we wszystkich podstawowych obszarach działania.

Rok 2015 będzie bez wątpienia rokiem wyzwań. Zwyżka kursu CHF do PLN w połowie stycznia wpłynęła na funkcjonowanie większości polskich banków. Podwyżka opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, dalsze obniżenie opłat interchange czy też możliwość kolejnego obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych to kolejne czynniki, które będą determinowały realia naszej pracy.

Mimo to jestem przekonany, że dzięki solidnym fundamentom kapitałowym i biznesowym, świetnej motywacji Pracowników i wysokiej kulturze pracy uda nam się zrealizować nasz ambitny program na rok 2015.

Joao Bras Jorge

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium