Narzędzia strony

Dodatkowe informacje

Pozostałe informacje w szczególności obejmujące:

  • Ilość i wartość wystawionych przez Bank tytułów egzekucyjnych.
  • Udzielone gwarancje i poręczenia.
  • Transakcje z podmiotami powiązanymi.
  • Wykaz największych postępowań toczących się przed Sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

znajdują się w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Banku Millennium za rok 2014