Narzędzia strony

Zobowiązania i Aktywa Warunkowe

Łączna wartość przedmiotu sporu spraw sądowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., w których spółki Grupy występowały w roli pozwanego lub powoda przed sądami, organami właściwymi dla postępowań arbitrażowych wynosiła 707,6 mln PLN (z wyłączeniem opisanego niżej pozwu grupowego). Łączna wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, w których spółki Grupy występowały w roli pozwanego wynosiła 341,3 mln PLN, a łączna wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, w których spółki Grupy występowały w roli powoda wynosiła 366,3 mln PLN.

Poniżej zaprezentowano wartość przedmiotu sporu spraw toczących się przeciwko jednostkom Grupy w podziale ze względu na ryzyko wypływu środków z powodu przegrania sporu (z uwzględnieniem spraw toczonych z udziałem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wartości sporu 15,0 milionów PLN, w których Grupa formalnie występuje w roli powoda, jednakże związane jest z nimi ryzyko wypływu środków). Odrębną kategorię stanowią postępowania związane z działaniami Urzędu Kontroli Skarbowej, które zostały opisane w Rozdziale 13. punkt 12) „Podatek dochodowy”.

Wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, dla których:w mln PLN
prawdopodobieństwo wypływu środków jest znikome 0
wypływ środków jest możliwy 334,0
prawdopodobny jest wypływ środków  22,4
RAZEM 356,3

Grupa ocenia, iż ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych w przypadku przegrania sporu jest w pełni pokryte wartością utworzonych rezerw na sprawy sporne.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość przedmiotu sporu spraw sądowych, dla których prawdopodobieństwo wypływu środków jest możliwe wynosiła 334,0 mln PLN. W ocenie Grupy prawdopodobieństwo wygrania spraw zaliczanych do tej kategorii jest wysokie, dlatego Grupa nie tworzy rezerw na powyższe postępowania. W grupie tej najistotniejszą kategorię są sprawy dotyczące terminowych operacji finansowych (sprawy opcyjne) o łącznej wartości przedmiotu sporu 275,9 mln PLN.

W zakresie spraw opcyjnych Grupa w roli pozwanego występowała łącznie w 28 takich postępowaniach. Największa jednostkowa wartość sporu w tej grupie postępowań wynosiła 71,1 mln PLN. Natomiast w grupie postępowań niezwiązanych z terminowymi operacjami finansowymi, w których Grupa była pozwanym, największa jednostkowa wartość sporu wynosiła 6,5 mln PLN. 

W dniu 21 października 2014 r. Bankowi został doręczony pozew grupowy, w którym grupa kredytobiorców Banku reprezentowana przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie dochodzi ustalenia, że Bank ponosi wobec nich odpowiedzialność z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z umowami o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF. Zdaniem członków grupy, Bank miał nienależnie pobierać od nich zawyżone kwoty tytułem spłaty kredytów. Zgodnie z pozwem, zawyżenie tych kwot miało wynikać ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych dotyczących indeksacji kredytów do CHF. Według pozwu liczba członków grupy wynosi ok. 2 300, a wartość przedmiotu sporu została określona na 45,2 mln PLN. Powyższa wartość została wskazana w celu spełnienia wymogu formalnego pozwu grupowego. Na obecnym etapie członkowie grupy nie dochodzą od Banku roszczeń pieniężnych o zapłatę konkretnych kwot. Bank nie uznaje roszczeń członków grupy. W dniu 31 grudnia 2014 r. Bank złożył odpowiedź na pozew, w której zakwestionował roszczenia członków grupy. Pierwsze posiedzenie sądowe w tej sprawie zostało wyznaczone na dzień 14 maja 2015 r.

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe

 31.12.201431.12.2013
Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 7.889.947 8.710.455
Zobowiązania udzielone: 7.757.464 7.815.492
a) finansowe 6.691.430 6.692.280
b) gwarancyjne 1.066.034 1.123.212
Zobowiązania otrzymane: 132.484 894.963
a) finansowe 60.459 850.558
b) gwarancyjne 72.025 44.405

Na udzielone zobowiązania warunkowe ujęte w powyższej tabeli składają się zobowiązania do udzielenia kredytów (takie jak: niewykorzystane limity na kartach kredytowych, niewykorzystane limity zadłużenia w rachunku bieżącym, niewykorzystane transze kredytów inwestycyjnych) oraz wystawione gwarancje i akredytywy (stanowiące zabezpieczenie wywiązania się klientów Grupy z zobowiązań wobec podmiotów trzecich). Wartość zobowiązań gwarancyjnych prezentowanych powyżej przedstawia maksymalną wartość możliwej do poniesienia przez Grupę straty w przypadku gdyby klienci nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Grupa tworzy rezerwy na obarczone ryzykiem utraty wartości nieodwołalne zobowiązania warunkowe ujmowane w pozycji „rezerwy” w pasywach bilansu. Wartość rezerwy wyznacza się jako różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą wykorzystanego zaangażowania warunkowego a wartością bieżącą spodziewanych przyszłych przepływów pieniężnych z tej ekspozycji kredytowej. W związku z tym, Grupa uznaje, że wartości ujęte w powyższej tabeli są jednocześnie zbliżone do wartości godziwej prezentowanych zobowiązań warunkowych.

Strukturę podmiotową wszystkich zobowiązań gwarancyjnych netto, wykazanych w pozycjach pozabilansowych przedstawia poniższa tabela:

Klient – sektor, kwoty w mln PLN31.12.201431.12.2013
sektor finansowy 101,9 60,9
sektor niefinansowy (firmy) 953,7 1.052,8
sektor budżetowy 7,8 8,4
osoby fizyczne 2,6 1,1
Razem 1.066,0 1.123,2

Gwarancje i poręczenia udzielone Klientom

Zobowiązania udzielone - gwarancyjne, w mln PLN31.12.201431.12.2013
Czynne gwarancje i poręczenia 724,9 706,1
Poręczenia kredytów udzielonych ze środków EFRWP* 1,6 1,4
Linie na gwarancje i poręczenia 357,7 429
Razem, brutto 1.084,2 1.136,5
Odpis z tytułu utraty wartości -18,2 -13,3
Razem, netto 1.066,0 1.123,2

* - Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strukturę zobowiązań udzielonych z tytułu gwarancji i poręczeń wg poszczególnych kryteriów przedstawiają poniższe zestawienia (w tys. zł.):

Według walut31.12.201431.12.2013
PLN 573.507 566.379
Waluty obce 151.351 139.763
RAZEM 724.858 706.142

Według rodzaju zobowiązania31.12.201431.12.2013
Ilość sztukWartośćIlość sztukWartość
Gwarancja 3.024 708.233 2.880 689.308
Poręczenie 0 0 1 57
Regwarancja 32 16.625 36 16.777
RAZEM 3.056 724.858 2.917 706.142

Według przedmiotu zobowiązania31.12.201431.12.2013
Ilość sztukUdział procentowyWartośćIlość sztukUdział procentowyWartość
dobrego wykonania kontraktu 2.224 58,60% 424.794 2.094 64,18% 453.214
zapłaty czynszu 254 5,65% 40.955 255 5,75% 40.627
terminowej zapłaty za towar lub usługę 248 20,22% 146.562 237 15,93% 112.506
przetargowa 221 7,97% 57.795 242 3,79% 26.719
inne 36 1,09% 7.930 33 1,36% 9.609
zwrotu zaliczki 41 3,72% 26.930 29 7,10% 50.167
celna 25 1,51% 10.945 22 1,51% 10.628
spłaty kredytu bankowego lub pożyczki 7 1,23% 8.947 5 0,38% 2.672
RAZEM 3.056 100,00% 724.858 2.917 100,00% 706.142