Narzędzia strony

Ryzyko płynności

Celem zarządzania ryzykiem płynności jest zapewnienie i utrzymywanie zdolności Grupy do wywiązywania się zarówno z bieżących jak i przyszłych zobowiązań, z uwzględnieniem kosztów pozyskania płynności.

Ryzyko płynności odzwierciedla możliwość poniesienia znacznych strat w wyniku pogorszenia warunków finansowania (ryzyko finansowania) i/lub sprzedaży aktywów poniżej ich wartości rynkowej (ryzyko płynności rynku) w celu zaspokojenia zapotrzebowania na środki, wynikającego z zobowiązań Grupy.

W podmiotach zależnych ekspozycje na ryzyko płynności nie występowały, ponieważ Bank zarządza ryzykiem płynności na poziomie centralnym.

Głównym źródłem finansowania pozostaje baza depozytowa, czyli duże, zdywersyfikowane oraz stabilne środki pochodzące od klientów detalicznych i korporacyjnych oraz od sektora publicznego. Baza depozytowa uzupełniona jest o depozyty instytucji finansowych oraz inne operacje rynku pieniężnego. Źródłem finansowania średnioterminowego pozostają również pożyczki średnioterminowe, dług podporządkowanym oraz emisja obligacji własnych.

W 2014 roku, Bank kontynuował działania związane z pozyskaniem dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w celu zdywersyfikowania źródeł finansowania.  Na koniec grudnia 2014 roku, wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych przez Bank obligacji nabytych przez inwestorów instytucjonalnych wzrosła do 1 408 mln zł z 353 mln zł na koniec grudnia 2013 roku. W marcu 2014 r. Bank wyemitował 3-letnie zmiennoprocentowe obligacje o wartości 500 mln zł. Kolejne 501 mln zł tego portfela stanowią 3-miesięczne obligacje, częściowo wyemitowane jako zastąpienie depozytów od instytucji finansowych oraz jako rolowanie 3-miesięcznych obligacji wyemitowanych już w II lub III kwartale 2014 roku. Nowe emisje miały pozytywny wpływ na płynność w Grupie.

Koncentracja bazy depozytowej, mierzona udziałem 5 i 20 największych deponentów, na koniec 2014 roku relatywnie spadła w porównaniu do końca 2013 roku i wyniosła odpowiednio  4,7% oraz 9,8 % (w grudniu 2013 roku odpowiednio  5,8% oraz  10,7%). Poziom koncentracji depozytów jest regularnie monitorowany i nie miał negatywnego wpływu na stabilność bazy depozytowej w 2014 roku. W przypadku znacznego wzrostu udziału największych deponentów w bazie depozytowej, dodatkowe środki pozyskane od tych deponentów nie są traktowane jako stabilne. Co więcej, w celu zabezpieczenia przed fluktuacjami bazy depozytowej, Grupa utrzymuje rezerwę płynnych aktywów w postaci portfela papierów wartościowych.

W 2014  Grupa konsekwentnie utrzymywała wskaźnik kredyty/depozyty poniżej 100% (na koniec grudnia 2014, wskaźnik wynosił ok. 92%). Nadwyżka płynności była wciąż inwestowana głównie w portfel aktywów płynnych, w szczególności w polskie papiery wartościowe o niskim ryzyku szczególnym (Polskie, skarbowe papiery wartościowe, bony skarbowe i pieniężne NBP), które charakteryzują się wysokim poziomem płynności. Aktywa te mogą być w łatwy sposób wykorzystane jako zabezpieczenie bądź sprzedane bez znacznej utraty ich wartości. Udział polskich papierów skarbowych (wraz z bonami pieniężnymi NBP) w portfelu papierów wartościowych Księgi Bankowej (zakwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży) ogółem wynosił na koniec  grudnia 2014 roku ok. 99%, a w aktywach ogółem 15%. Portfel ten jest traktowany jako zapas płynności Grupy, który pozwoli przetrwać ewentualne sytuacje kryzysowe.

Ze względu na silną pozycję płynnością, Grupa postanowiła nie przedłużać umowy z BCP dotyczącej  bezwarunkowego i nieodwołalnego zobowiązania pozabilansowego (typu Stand-by Facility), które dawało Bankowi prawo do pozyskania natychmiastowej pożyczki w kwocie 200 milionów EUR. Umowa obowiązywała do końca stycznia 2014 roku.

Płynność w walutach obcych Grupa zapewnia dzięki denominowanym w walucie pożyczkom bilateralnym, jak również długowi podporządkowanemu oraz transakcjom swapów walutowych jak i procentowo-walutowych. Portfel swapów jest zdywersyfikowany w zakresie kontrahentów oraz terminów zapadalności. Z większością kontrahentów, Grupa ma podpisane aneksy do umów ramowych, regulujące kwestie zabezpieczeń (ang. Credit Support Annex, CSA). W związku z tym, w przypadku niekorzystnych zmian kursów (deprecjacja PLN), Bank zobligowany jest do złożenia depozytu w celu zabezpieczenia rozliczenia instrumentów pochodnych w przyszłości, a w przypadku korzystnych zmian kursów (aprecjacja PLN) Grupa otrzymuje depozyt zabezpieczający od kontrahentów. Grupa uwzględnia możliwość niekorzystnej zmiany kursu walut obcych, w szczególności CHF i EUR powodującej zwiększenie potrzeb płynnościowych w różnych analizowanych wariantach ryzyka płynności i uwzględnia to ryzyko w swoich planach płynnościowych.

Miary oceny ryzyka płynności

Ocena ryzyka płynności Grupy jest realizowana z zastosowaniem wewnętrznych miar, dla których zdefiniowano limity ekspozycji.

Kształtowanie się sytuacji płynnościowej Grupy w krótkich horyzontach czasowych (do 3 miesięcy) jest sprawdzane codziennie na podstawie dwóch wskaźników zdefiniowanych wewnętrznie: płynność natychmiastowa oraz płynność kwartalna. Mierzą one maksymalne zapotrzebowanie na środki, które mogłoby powstać jednego dnia, z uwzględnieniem projekcji przepływów środków pieniężnych odpowiednio na datę spot lub okres 3-miesięczny.

Wskaźniki te są porównywane z obowiązującymi limitami ekspozycji oraz raportowane codziennie do obszarów odpowiedzialnych za zarządzanie pozycją płynnościową. W trakcie roku 2014 wszystkie wewnętrzne wskaźniki płynności pozostały znacznie powyżej minimalnych limitów. W drugim kwartale 2014 roku, wewnętrzne limity zostały zrewidowane. Aktualizacja limitów brała pod uwagę wielkość skonsolidowanych funduszy własnych, bieżącą i przewidywaną struktury bilansu, historyczną konsumpcję limitów, a także obecną sytuację rynkową. Nowe limity obowiązują od 2 czerwca 2014.

Bieżące wskaźniki płynności w mln PLN

31.12.2014
 Wskaźnik płynności natychmiastowej*Wskaźnik płynności kwartalnej*Aktywa płynne na pokrycie zmienności źródeł finansowania**
Ekspozycja 6.008 5.468 9.268
Limit minimalny -768 -3.072 2.000

* Wskaźniki płynności natychmiastowej i kwartalnej: łączna wartość przepływów pieniężnych odpowiednio w dacie ‘spot’ lub w ciągu kolejnych 3-ech miesięcy, saldo rachunków NOSTRO (suma rachunków we wszystkich walutach pomniejszona o saldo rezerwy obowiązkowej) i aktywów o wysokiej płynności.
** Aktywa płynne: łączna wartość dłużnych papierów wartościowych Skarbu Państwa, bony NBP, należności od banków o terminie wymagalności do 1 miesiąca.

31.12.2013
 Wskaźnik płynności natychmiastowej*Wskaźnik płynności kwartalnej*Aktywa płynne na pokrycie zmienności źródeł finansowania**
Ekspozycja 4.943 3.154 7.611
Limit minimalny -753 -3.012 2.000

* Wskaźniki płynności natychmiastowej i kwartalnej: łączna wartość przepływów pieniężnych odpowiednio w dacie ‘spot’ lub w ciągu kolejnych 3-ech miesięcy, saldo rachunków NOSTRO (suma rachunków we wszystkich walutach pomniejszona o saldo rezerwy obowiązkowej) i aktywów o wysokiej płynności.
** Aktywa płynne: łączna wartość dłużnych papierów wartościowych Skarbu Państwa, bony NBP, należności od banków o terminie wymagalności do 1 miesiąca.

Grupa monitoruje płynność na bazie wewnętrznych miar płynności, uwzględniając również wpływ kursów walutowych na sytuację płynnościową.

Ponadto Grupa stosuje analizę wewnętrznej płynności strukturalnej na bazie skumulowanych urealnionych luk płynności (tj. z założeniem prawdopodobieństwa powstania przepływu środków pieniężnych). Bezpieczny poziom, przyjęty w Grupie w zakresie relacji niedoboru płynności dla każdego przedziału czasowego poniżej 5-ciu lat, odpowiada 25% sumy bilansowej.

W 2014 r. wszystkie luki płynności były utrzymywane na poziomach wyraźnie przewyższających limity, zarówno w warunkach normalnych jak i dla scenariuszy testów warunków skrajnych.

Grupa opracowała narzędzie do zarządzania ryzykiem płynności, określające scenariusze warunków skrajnych, w których luki płynności są urealniane przy założeniu konserwatywnego podejścia do oceny prawdopodobieństwa wystąpienia przepływów środków pieniężnych (m.in. biorące pod uwagę wycofanie lokat, opóźnienia w spłatach kredytów, gorszą płynność rynku wtórnego papierów wartościowych, najwyższe koszty finansowania - założenie najgorszych zaobserwowanych w Banku marż na depozytach, równoległe przesunięcia krzywej dochodowości czy deprecjację złotego).

31.12.2014
Urealniona luka płynności (mln PLN)do 6 miesięcy6 - 12 miesięcy1 - 2 lata2 - 3 lata3 - 5 latPowyżej
5-ciu lat
             
Urealnione aktywa bilansowe 22.083 4.076 6.262 4.952 6.475 27.870
Urealnione pasywa bilansowe 11.194 3.104 4.976 3.947 6.090 37.082
             
Luka bilansowa 10.889 971 1.285 1.005 385 -9.213
Skumulowana luka bilansowa 10.889 11.860 13.145 14.150 14.535 5.322
             
Urealnione aktywa pozabilansowe 173 140 230 168 260 126
Urealnione pasywa pozabilansowe -906 -101 -172 -111 -175 -106
             
Luka pozabilansowa -733 39 58 58 85 20
             
Luka ogółem 10.156 1.010 1.344 1.062 470 -9.193
Skumulowana luka ogółem 10.156 11.166 12.510 13.572 14.043 4.850

31.12.2013
Urealniona luka płynności (mln PLN)do 6 miesięcy6 - 12 miesięcy1 - 2 lata2 - 3 lata3 - 5 latPowyżej
5-ciu lat
             
Urealnione aktywa bilansowe 17.928 3.661 5.507 4.885 6.963 32.274
Urealnione pasywa bilansowe 11.292 1.396 1.469 891 1.913 49.932
             
Luka bilansowa 6.635 2.265 4.037 3.994 5.050 -17.658
Skumulowana luka bilansowa 6.635 8.900 12.938 16.932 21.982 4.324
             
Urealnione aktywa pozabilansowe 207 140 251 183 306 206
Urealnione pasywa pozabilansowe -914 -126 -161 -131 -202 -149
             
Luka pozabilansowa -707 15 90 51 104 57
             
Luka ogółem 5.929 2.280 4.127 4.045 5.154 -17.601
Skumulowana luka ogółem 5.929 8.208 12.336 16.381 21.535 3.934

Testy warunków skrajnych płynności są przeprowadzane co najmniej kwartalnie, aby ustalić profil ryzyka płynności Grupy oraz zapewnić zdolność Grupy do wywiązania się ze zobowiązań w przypadku kryzysu płynności i aby przyczynić się do opracowania awaryjnego planu płynności oraz decyzji zarządczych.

Wyniki testów warunków skrajnych pokazują, że nawet w sytuacji zrealizowania niekorzystnych scenariuszy wskaźniki płynności pozostaną powyżej ustalonych limitów.

Grupa dysponuje procedurami awaryjnymi dla sytuacji zwiększonego ryzyka płynności – Plan Awaryjny Płynności (plan awaryjny w przypadku pogorszenia się płynności finansowej Banku). Plan Awaryjny Płynności ustala koncepcje, priorytety, obowiązki i konkretne środki do podjęcia na wypadek kryzysu płynności. Awaryjny Plan Płynności jest aktualizowany co najmniej dwa razy roku. W 2014 roku Grupa wprowadziła obowiązek testowania Awaryjnego Planu Płynności przynajmniej raz w roku. Test ma zagwarantować, że Plan jest operacyjnie stabilny.