Narzędzia strony

Transakcje z Podmiotami Powiązanymi

Wszelkie transakcje dokonane z podmiotami powiązanymi w latach 2014 oraz 2013 wynikały z bieżącej działalności.

Poza transakcjami opisanymi w niniejszym rozdziale, we wskazanym okresie ani Bank Millennium S.A., ani jednostki zależne Banku Millennium S.A. nie dokonały innych transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż warunki rynkowe.

1) Transakcje z grupą podmiotu dominującego

Poniżej przedstawiono kwoty transakcji z grupą podmiotu dominującego w stosunku do Banku – Banco Comercial Portugues (jednostka dominująca najwyższego szczebla), transakcje te wynikają w głównej mierze z działalności o charakterze bankowym.

  Z podmiotem dominującymZ innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.201431.12.201331.12.201431.12.2013
AKTYWA        
Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom – rachunki i depozyty 28.705 4.027 10.699 31
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu)
0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 0 0 0
Pozostałe aktywa 0 0 0 38
ZOBOWIĄZANIA        
Zobowiązania wobec banków 72.327 71.246 147.859 152.178
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu)
0 0 0 0
Instrumenty pochodne zabezpieczające 0 127.058 0 0
Pozostałe zobowiązania 0 167 272 0

 Z podmiotem dominującymZ innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.201431.12.201331.12.201431.12.2013
PRZYCHODY Z TYTUŁU:        
Odsetek 10.448 18.212 0 0
Prowizji 256 161 0 0
Pozostałe operacyjne netto 0 0 188 499
KOSZTY Z TYTUŁU:        
Odsetek 2.160 2.858 214 1.015
Prowizji  178 2.102 0 546
Instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej 195 408 3 4
Działania  155 155 3.718 3.874

  Z podmiotem dominującymZ innymi jednostkami z grupy podmiotu dominującego
31.12.201431.12.201331.12.201431.12.2013
Zobowiązania warunkowe 103.952 933.909 0 0
- udzielone 100.345 100.345 0 0
- otrzymane 3.607 833.564 0 0
Instrumenty pochodne (wartość nominalna) 0 1.225.020 0 0

2) Transakcje z podmiotami zależnymi nie objętymi konsolidacją

Spółka Grupy zawarła umowę leasingową z podmiotem zależnym nieobjętym konsolidacją. Poniżej zaprezentowano wartość umowy oraz przychody z nią związane.

 31.12.201431.12.2013
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 1.314 0
Przychody z tytułu odsetek 139 0

3) Transakcje z Osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Bank

Dane o zaangażowaniu wykazywanym w stosunku do Osób Zarządzających i Nadzorujących Bank, wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (w tys. PLN):

 Osoby ZarządzająceOsoby Nadzorujące
Limity zadłużenia ogółem, 336 158
- w tym limit niewykorzystany 289,8 109,3
Kredyty i pożyczki hipoteczne 2.796,6 -
Czynne gwarancje - -

Grupa świadczy na rzecz członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ich osób bliskich standardowe usługi finansowe obejmujące, m.in., prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów czy sprzedaż instrumentów finansowych. Zdaniem Banku, transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych. Zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami polityki kredytowej, transakcje mające charakter kredytu terminowego opisane w niniejszym punkcie posiadają stosowne zabezpieczenia służące ograniczeniu ryzyka kredytowego.

Dane o zaangażowaniu w podmioty powiązane personalnie, wg stanu na 31.12.2014 r. (w tys. PLN):

PodmiotUdzielone kredytyUdzielone gwarancjeOtwarte linie kredytowePowiązanie
Klient nr 1 23 2.000 114 Personalne z Osobą Nadzorującą
Klient nr 2 0 0 20 Personalne z Osobą Nadzorującą
Grupa nr 1 68.065 0 0 Personalne z Osobą Nadzorującą
Grupa nr 2 5.364 0 0 Personalne z Osobą Nadzorującą

Dane o zaangażowaniu wykazywanym w stosunku do Osób Zarządzających i Nadzorujących Bank, wg stanu na dzień 31.12.2013 r. (w tys. PLN):

 Osoby ZarządzająceOsoby Nadzorujące
Limity zadłużenia ogółem, 345 158
- w tym limit niewykorzystany 265,9 110,4
Kredyty i pożyczki hipoteczne 2.890,70 -
Czynne gwarancje - -

Dane o zaangażowaniu w podmioty powiązane personalnie, wg stanu na 31.12.2013 r. (w tys. PLN):

PodmiotUdzielone kredytyUdzielone gwarancjeOtwarte linie kredytowePowiązanie
Klient nr 1 464 2.000 49 Personalne z Osobą Nadzorującą
Klient nr 2 1 399 19 Personalne z Osobą Nadzorującą
Grupa nr 1 83.502 0 0 Personalne z Osobą Nadzorującą
Grupa nr 2 4.323 0 0 Personalne z Osobą Nadzorującą

4) Informacje o wynagrodzeniach i korzyściach osób nadzorujących i zarządzających Bankiem

Rachunek Zysków i Strat Grupy został obciążony kosztami z tytułu wynagrodzeń (w tym utworzonych rezerw na wypłatę premii) i korzyści na rzecz osób zarządzających wg poniższego zestawienia (w tys. zł):

RokWynagrodzenia i nagrodyKorzyściRAZEM
2014 16.660,7 1.795,7 18.456,4
2013 18.868,4 1.830,8 20.699,2

Korzyści stanowią głównie koszty akomodacji zagranicznych Członków Zarządu. Wartości zaprezentowane w powyższej tabeli zawierają pozycje zaliczane do kategorii świadczeń krótkoterminowych oraz rezerwy na zmienne składniki wynagrodzeń. 

W 2014 r. Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Banku (dane w tys. zł):

RokKrótkoterminowe wynagrodzenia i korzyści
2014 2.113,1
2013 1.745,9

W 2014 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych świadczeń dodatkowych od Spółek Zależnych.