Narzędzia strony

Zmiany Stanu Skonsolidowanych Kapitałów Własnych

Za rok 2014Razem skonsolidowany
kapitał własny
Kapitał zakładowyKapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnejKapitał z aktualizacji wycenyZyski zatrzymane
Kapitał własny na początek okresu 5.363.133 1.213.117 1.147.502 -131.223 3.133.737
- całkowite dochody za rok 2014 669.232 0 0 18.312 650.920
- wypłata dywidendy -266.886 0 0 0 -266.886
Kapitał własny na koniec okresu 5.765.479 1.213.117 1.147.502 -112.911 3.517.771

 Za rok 2013Razem skonsolidowany
kapitał własny
Kapitał zakładowyKapitał ze sprzedaży akcji powyżej wart. nominalnejKapitał z aktualizacji wycenyZyski zatrzymane
Kapitał własny na początek okresu 4.824.170 1.213.117 1.147.502 -134.391 2.597.942
- całkowite dochody za rok 2013 538.963 0 0 3.168 535.795
Kapitał własny na koniec okresu 5.363.133 1.213.117 1.147.502 -131.223 3.133.737

Szczegółowe zmiany stanu poszczególnych pozycji kapitałów własnych zostały zaprezentowane w nocie (35).