Narzędzia strony

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

w tysiącach złNota1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Przychody z tytułu odsetek  1 2.583.219 2.672.170
Koszty z tytułu odsetek 2 -1.129.100 -1.452.119
Wynik z tytułu odsetek   1.454.119 1.220.051
Przychody z tytułu opłat i prowizji   695.321 697.600
Koszty z tytułu opłat i prowizji    -83.648 -108.863
Wynik z tytułu opłat i prowizji  3 611.673 588.737
Przychody z tytułu dywidend  4 1.851 1.641
Wynik z inwestycyjnych aktywów finansowych 5 18.447 20.721
Wynik z instrumentów finansowych wycenianych
do wartości godziwej przez rachunek zysków
i strat oraz wynik z pozycji wymiany
5 182.836 184.414
Pozostałe przychody operacyjne  6 39.440 64.571
Przychody operacyjne   2.308.366 2.080.135
Koszty działania 7 -1.056.053 -1.035.244
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 8 -265.041 -232.531
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 9 -430 -1.571
Amortyzacja  10 -55.326 -54.332
Pozostałe koszty operacyjne  11 -92.811 -73.750
Koszty operacyjne    -1.469.661 -1.397.428
Wynik na działalności operacyjnej   838.705 682.707
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych   -246 -2.144
Wynik finansowy przed opodatkowaniem   838.459 680.563
Podatek dochodowy 12 -187.539 -144.768
Wynik finansowy po opodatkowaniu   650.920 535.795
W tym przypadający na:      
Właścicieli jednostki dominującej    650.920 535.795
Udziały niekontrolujące   0 0
Zysk na jedną akcję (zł) 13 0,54 0,44
Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) 13 0,54 0,44