Narzędzia strony

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

w tysiącach zł1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Wynik finansowy po opodatkowaniu 650.920 535.795
Inne składniki całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty 25.250 3.911
Efekt wyceny papierów dłużnych z portfela "dostępne do sprzedaży" 69.491 -44.482
Efekt wyceny akcji z portfela "dostępne do sprzedaży" 29 18
Rachunkowość zabezpieczeń -44.270 48.375
Inne składniki całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty -2.643 0
Zyski (straty) aktuarialne -2.643 0
Inne składniki całkowitych dochodów przed opodatkowaniem, razem 22.607 3.911
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty -4.798 -743
Podatek dochodowy dotyczący składników całkowitych dochodów, które nie będą przeklasyfikowane na zyski lub straty 502 0
Inne składniki całkowitych dochodów po opodatkowaniu 18.312 3.168
     
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 669.232 538.963
W tym przypadające na:      
Właścicieli jednostki dominującej  669.232 538.963
Udziały niekontrolujące 0 0