Narzędzia strony

Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Środków Pieniężnych

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

w tysiącach zł1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Zysk (strata) po opodatkowaniu 650.920 535.795
Korekty razem: -1.128.472 2.429.778
Zysk/strata udziałowców niekontrolujących  0 0
Zysk/ strata z akcji (udziałów) w podmiotach podporządkowanych 246 2.144
Amortyzacja  55.326 54.332
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 41.956 24.591
Przychody z tytułu dywidend -1.851 -1.641
Rezerwy 31.958 21.811
Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej -29.047 -34.711
Zmiana stanu aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) -420.230 -76.881
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych innym bankom -819.519 -14.851
Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom -2.382.222 -1.533.801
Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu  86.419 -224.592
Zmiana stanu zobowiązań wycenianych do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) 514.572 -77.332
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków -242.784 82.315
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów  2.286.123 3.871.044
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu -55.036 -59.987
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -11.405 -66.234
Zmiana stanu rozrachunków z tytułu podatku dochodowego 187.557 144.299
Podatek dochodowy zapłacony -219.688 -204.186
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów -164.949 507.206
Pozostałe pozycje 14.102 16.252
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  -477.552 2.965.573

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

w tysiącach zł1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Wpływy z działalności inwestycyjnej 275.999.757 284.513.178
Zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego 16.907 18.877
Zbycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Zbycie inwestycyjnych aktywów finansowych 275.980.999 284.492.660
Pozostałe wpływy inwestycyjne 1.851 1.641
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej  -277.548.778 -286.631.614
Nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego -52.611 -28.315
Nabycie akcji i udziałów w podmiotach podporządkowanych 0 0
Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych -277.496.167 -286.603.299
Pozostałe wydatki inwestycyjne 0 0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1.549.021 -2.118.436

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

w tysiącach zł1.01.2014 -31.12.20141.01.2013 -31.12.2013
Wpływy z działalności finansowej 1.842.407 60.000
Zaciągnięcie kredytów długoterminowych 211.328 60.000
Emisja dłużnych papierów wartościowych  1.631.079 0
Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wpływy z emisji akcji własnych oraz dopłat do kapitału 0 0
Pozostałe wpływy finansowe 0 0
Wydatki z tytułu działalności finansowej -1.170.145 -448.722
Spłata kredytów długoterminowych -290.200 -281.960
Wykup dłużnych papierów wartościowych  -581.565 -132.430
Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 0
Wydatki z tytułu kosztów emisji 0 0
Umorzenie akcji 0 0
Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -266.886 0
Pozostałe wydatki finansowe -31.494 -34.332
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 672.262 -388.722

D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+B+C) -1.354.311 458.415
E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 6.752.775 6.294.360
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (D+E) 5.398.464 6.752.775

Dodatkowe informacje do rachunku przepływów środków pieniężnych zamieszczone są w punkcie 5 rozdziału 14 „Informacje uzupełniające”.