Narzędzia strony

Segmenty operacyjne

Informacja o segmentach operacyjnych została sporządzona w oparciu o strukturę raportowania na bazie której Zarząd Banku dokonuje oceny wyników i zarządza zasobami segmentów. Grupa nie stosuje dodatkowego podziału działalności na obszary geograficzne z uwagi na niematerialną skalę działalności prowadzonej poza Polską, w efekcie taki uzupełniający podział nie jest prezentowany.

Działalność Grupy prowadzona jest w oparciu o zróżnicowane linie biznesowe, oferujące określone produkty i usługi skierowane do poniższych segmentów rynku:

a) Segment Klientów Detalicznych

Segment Klientów Detalicznych obejmuje działalność skierowaną na Klientów masowych, Klientów zamożnych, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorców indywidualnych.

Działalność powyższych linii biznesowych rozwijana jest przy wykorzystaniu pełnej oferty produktów
i usług bankowych oraz sprzedaży wyspecjalizowanych produktów oferowanych przez jednostki zależne Grupy. W obszarze kredytowym głównymi produktami są kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, limity na rachunku bieżącym, kredyty rewolwingowe w kartach kredytowych i produkty leasingowe dla małych przedsiębiorstw. Do głównych funduszy klientów zaliczają się natomiast: rachunki bieżące, depozyty terminowe, fundusze inwestycyjne i produkty strukturalne. Dodatkowo oferta obejmuje produkty ubezpieczeniowe, głównie w powiązaniu z kredytami i kartami kredytowymi, jak i wyspecjalizowane produkty oszczędnościowe. Oferta produktowa dla klientów zamożnych została wzbogacona o wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne innych pośredników finansowych, fundusze zagraniczne oraz obligacje strukturyzowane wyemitowane przez Bank.

b) Segment Klientów Korporacyjnych

Segment Klientów Korporacyjnych opiera się na działalności skierowanej do Średnich i Dużych Przedsiębiorstw. Oferta skierowana jest odpowiednio również do Klientów z sektora budżetowego oraz Podmiotów Publicznych.

Działania biznesowe w segmencie Klientów Korporacyjnych prowadzone są przy wykorzystaniu wysokiej jakości oferty typowych produktów bankowych (kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, rachunki bieżące, depozyty terminowe) uzupełnionych o ofertę produktów w zakresie zarządzania gotówką, produktów Departamentu Skarbu, w tym instrumentów pochodnych oraz usług leasingowych i faktoringowych.

c) Bankowość Skarbcowa, ALM (zarządzanie aktywami i pasywami) i Inne

Segment ten obejmuje aktywność Grupy zaangażowaną w inwestycje przeprowadzane na rachunek Banku, działalność maklerską, operacje na rynku międzybankowym, zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe, które nie są przypisane innym segmentom.

W segmencie tym znajdują się pozostałe aktywa i pozostałe pasywa, aktywa i pasywa związane z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi, zobowiązania z tytułu zewnętrznego finansowania Grupy oraz aktywa z tytułu podatku odroczonego nieprzypisane do żadnego segmentu.

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego zostało zaprezentowane tylko na poziomie Grupy.

Dla każdego segmentu określany jest wynik przed opodatkowaniem, który obejmuje:

- wynik z tytułu odsetek obliczany na bazie odsetek zewnętrznych aktywów pracujących i pasywów segmentu oraz alokowanych aktywów i pasywów, generujących wewnętrzny przychód lub koszt z tytułu odsetek. Przychody i koszty wewnętrzne wyliczone są w oparciu o rynkowe stopy procentowe z zastosowaniem wewnętrznych metod wyceny;

- wynik z tytułu prowizji;

- pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany, jak: przychody z tytułu dywidend, wynik na działalności inwestycyjnej i handlowej, wynik z pozycji wymiany oraz wynik z pozostałych instrumentów finansowych;

- pozostałe przychody i koszty operacyjne;

- koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i niefinasowych;

- udział segmentu w kosztach operacyjnych w tym kosztach osobowych i administracyjnych;

- udział segmentu w kosztach amortyzacji.

Aktywami i pasywami segmentów komercyjnych są operacyjne aktywa i pasywa wykorzystywane przez segment w jego działalności operacyjnej, zaalokowane w oparciu o przesłanki biznesowe. Różnica między aktywami i pasywami operacyjnymi pokryta jest przez aktywa/pasywa rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe. Aktywami i pasywami segmentu Skarb, ALM i Inne są aktywa/pasywa rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe pozostałe po zalokowaniu do segmentów komercyjnych.

W wyniku przeglądu metodologii w roku 2014, Grupa dokonała zmian w sposobie alokacji pomiędzy segmentami operacyjnymi kosztów i przychodów, głównie z instrumentów pochodnych związanych z finansowaniem portfela kredytów walutowych. W efekcie dokonano stosownej korekty wyników porównywalnych.

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2014 – 31.12.2014

w tysiącach złBankowość DetalicznaBankowość KorporacyjnaSkarb, ALM i InneRazem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 1.138.492 320.952 -5.325 1.454.119
Wynik z tytułu prowizji  475.865 132.318 3.490 611.673
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 94.195 55.656 53.283 203.134
Pozostałe przychody i koszty operacyjne -6.704 -5.003 -41.664 -53.371
Przychody operacyjne razem  1.701.848 503.923 9.784 2.215.555
Koszty osobowe  -379.268 -137.823 -29.922 -547.014
Koszty administracyjne -413.544 -64.433 -31.063 -509.039
Amortyzacja -48.828 -5.605 -893 -55.326
Koszty operacyjne razem  -841.640 -207.861 -61.878 -1.111.379
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów -126.016 -139.069 -386 -265.471
Wynik operacyjny razem 734.192 156.993 -52.480 838.705
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 -246 -246
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 734.192 156.993 -52.726 838.459
Podatek dochodowy       -187.539
Wynik finansowy po opodatkowaniu       650.920

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2014

w tysiącach złBankowość DetalicznaBankowość KorporacyjnaSkarb, ALM i InneRazem Grupa
Zobowiązania wobec klientów 31.583.420 15.871.556 136.268 47.591.244
Kredyty i pożyczki udzielone klientom  32.214.664 11.928.035 0 44.142.699

Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2013 – 31.12.2013

w tysiącach złBankowość DetalicznaBankowość KorporacyjnaSkarb, ALM i InneRazem Grupa
Wynik z tytułu odsetek 952.207 320.595 -52.751 1.220.051
Wynik z tytułu prowizji  457.754 126.538 4.445 588.737
Dywidendy, pozostałe przychody z operacji finansowych oraz pozycji wymiany 99.694 48.415 58.667 206.776
Pozostałe przychody i koszty operacyjne -3.967 -16.902 11.690 -9.179
Przychody operacyjne razem  1.505.688 478.646 22.051 2.006.385
Koszty osobowe  -389.995 -129.022 -28.004 -547.021
Koszty administracyjne -389.164 -62.245 -36.814 -488.223
Amortyzacja -48.007 -5.470 -855 -54.332
Koszty operacyjne razem  -827.166 -196.737 -65.673 -1.089.576
Koszty z tytułu utraty wartości aktywów -121.817 -110.725 -1.560 -234.102
Wynik operacyjny razem 556.705 171.184 -45.182 682.707
Udział w zyskach jednostek podporządkowanych 0 0 -2.144 -2.144
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 556.705 171.184 -47.326 680.563
Podatek dochodowy       -144.768
Wynik finansowy po opodatkowaniu       535.795

Pozycje bilansowe wg stanu na 31.12.2013

w tysiącach złBankowość DetalicznaBankowość KorporacyjnaSkarb, ALM i InneRazem Grupa
Zobowiązania wobec klientów 29.382.594 15.791.242 131.285 45.305.121
Kredyty i pożyczki udzielone klientom  31.386.599 10.379.081 0 41.765.680