Narzędzia strony

Noty do sprawozdania finansowego

 1. Przychody z tytułu odsetek
 2. Koszty z tytułu odsetek
 3. Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji
 4. Przychody z tytułu dywidend
 5. Wynik z instrumentów finansowych i pozycji wymiany
 6. Pozostałe przychody operacyjne
 7. Koszty działania
 8. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych
 9. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych
 10. Amortyzacja
 11. Pozostałe koszty operacyjne
 12. Podatek dochodowy
 13. Zysk na jedną akcję
 14. Kasa, środki w Banku Centralnym
 15. Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym
 16. Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
 17. Instrumenty pochodne zabezpieczające
 18. Kredyty i pożyczki udzielone klientom
 19. Inwestycyjne aktywa finansowe
 20. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 
 21. Rzeczowe aktywa trwałe
 22. Wartości niematerialne
 23. Aktywa trwałe do zbycia
 24. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 25. Pozostałe aktywa
 26. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych
 27. Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu)
 28. Zobowiązania wobec klientów
 29. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 
 30. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
 31. Rezerwy
 32. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
 33. Pozostałe zobowiązania
 34. Zobowiązania podporządkowane
 35. Kapitał własny
 36. Luka płynności według terminów zapadalności i wymagalności