Narzędzia strony

Informacje Uzupełniające

1)Dywidenda za rok 2014

Bank przyjął politykę wypłaty dywidendy zakładającą dystrybucję od 35% do 50% zysku netto, w zależności również od rekomendacji regulacyjnych. Do dnia publikacji sprawozdania finansowego Zarząd Banku nie dokonał jeszcze rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto w 2014 roku.

2)Dane o aktywach, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań

Na dzień 31.12.2014 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp.Rodzaj aktywaPortfelZabezpieczane zobowiązanieWartość nominalna aktywaWartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130.000 131.209
2. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 505
3. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 589.000 589.683
4. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu  Ochrony  Środków  Gwarantowanych w ramach Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego 200.000 201.860
5. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu  Ochrony  Środków  Gwarantowanych w ramach Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego 74.000 74.858
6. Środki pieniężne   wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
7. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 1.501.094 1.501.094
RAZEM       2.494.694 2.499.309

Na dzień 31.12.2013 r. następujące aktywa Banku stanowiły zabezpieczenie zobowiązań (w tys. PLN):

Lp.Rodzaj aktywaPortfelZabezpieczane zobowiązanieWartość nominalna aktywaWartość bilansowa aktywa
1. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży kredyt lombardowy udzielany Bankowi przez NBP 130.000 130.689
2. Obligacje skarbowe OK0114 dostępne do sprzedaży wstępny depozyt zabezpieczający transakcje na kontraktach terminowych na obligacje 500 499
3. Obligacje skarbowe WZ0115 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 202.000 204.384
4. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży umowa pożyczki 377.000 380.167
5. Obligacje skarbowe WZ0115 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu  Ochrony  Środków  Gwarantowanych w ramach Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego 15.000 15.177
6. Obligacje skarbowe WZ0118 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu  Ochrony  Środków  Gwarantowanych w ramach Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego 200.000 201.060
7. Obligacje skarbowe WZ0117 dostępne do sprzedaży zabezpieczenie Funduszu  Ochrony  Środków  Gwarantowanych w ramach Bankowego  Funduszu  Gwarancyjnego 55.000 55.462
8. Środki pieniężne   wpłata na Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych 100 100
9. Depozyty złożone lokaty w bankach rozliczenie z tytułu zawartych transakcji 715.622 715.622
RAZEM       1.695.222 1.703.160

3) Papiery wartościowe stanowiące przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu

Na dzień 31.12.2014 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB):

Rodzaj papieru wartościowegoWartość nominalnaWartość bilansowa
Obligacje skarbowe 59.589 59.733
RAZEM 59.589 59.733

W następstwie zawarcia transakcji z przyrzeczeniem odkupu, których przedmiotem są papiery wartościowe prezentowane w powyższej tabeli, Grupa jest narażona na ryzyka analogiczne jak w przypadku posiadania papierów wartościowych o tej samej charakterystyce we własnym portfelu.

Na dzień 31.12.2013 r. następujące papiery wartościowe (prezentowane w bilansie Grupy) stanowiły przedmiot transakcji z przyrzeczeniem odkupu (SBB):

Rodzaj papieru wartościowegoWartość nominalnaWartość bilansowa
Obligacje skarbowe 114.624 116.778
RAZEM 114.624 116.778

4) Kompensowanie należności i zobowiązań na bazie umów ramowych

Większość portfela instrumentów pochodnych Grupy powstaje w wyniku zawierania przez Bank umów ramowych ISDA (z ang. International Swaps and Derivatives Agreements; Międzynarodowa umowa w sprawie transakcji swapowych i instrumentów pochodnych). Zapisy tego rodzaju umów określają kompleksowe postępowanie w następstwie wystąpienia przypadku naruszenia (głównie trudności w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta) i umożliwiają ich rozwiązanie oraz rozliczenie się z kontrahentem na bazie skompensowanej kwoty wzajemnych należności i zobowiązań. Do chwili obecnej Bank nie korzystał z takiej możliwości, jednakże w ramach wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego MSSF 7 w poniższej tabeli zaprezentowano odpowiednio kwoty wyceny do wartości godziwej instrumentów pochodnych (zarówno zaklasyfikowanych do portfela przeznaczone do obrotu jak i dedykowanych do rachunkowości zabezpieczeń) oraz zabezpieczeń pieniężnych objętych umowami ramowymi ISDA wraz z maksymalną hipotetyczną kwotą wynikającą z rozliczenia na bazie kompensaty.

 Kwoty do otrzymaniaKwoty do zapłacenia
Wycena instrumentów pochodnych 428.732 2.894.306
Wartość przyjętych / udzielonych depozytów zabezpieczających -6.771 -1.490.826
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie 421.961 1.403.480
Maksymalna, hipotetyczna kwota kompensaty -380.692 -380.692
Aktywa i Zobowiązania finansowe objęte porozumieniem ramowym umożliwiającym kompensowanie po uwzględnieniu hipotetycznej kwoty kompensacji 41.269 1.022.788

5) Dodatkowe objaśnienia do rachunku przepływów środków pieniężnych

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa sklasyfikowała następujące aktywa finansowe:

 31.12.201431.12.2013
Gotówka w kasie i środki na rachunkach w Banku Centralnym 2.612.242 3.412.175
Należności z tytułu lokat międzybankowych (*) 379.165 336.577
Dłużne papiery wyemitowane przez Skarb Państwa (*) 2.407.056 3.004.023
w tym: dostępne do sprzedaży 2.407.056  3.002.211 
w tym: przeznaczone do obrotu 0 1.812
Razem 5.398.463 6.752.775

(*) aktywa finansowe z terminem zapadalności poniżej 3 miesięcy

W okresach prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupa otrzymała i dokonała płatności odsetek w następujących wysokościach:

 dane w tys. zł01.01.2014 - 31.12.201401.01.2013 - 31.12.2013
Odsetki otrzymane, w tym: 2.521.940 2.587.973
- działalność operacyjna 2.275.075 2.282.541
- działalność inwestycyjna 246.865 305.432
Odsetki zapłacone 1.170.929 1.531.167
- działalność operacyjna 1.139.435 1.496.835
- działalność finansowa 31.494 34.332

Na potrzeby sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przyjęto następującą klasyfikację rodzajów działalności:

  1. działalność operacyjna – obejmuje podstawowy zakres działalności związany ze świadczeniem usług przez jednostki Grupy, obejmujący działania mające na celu wygospodarowanie zysku, a nie będące działalnością inwestycyjną lub finansową,
  2. działalność inwestycyjna obejmuje czynności związane z nabywaniem i zbywaniem składników majątku trwałego w szczególności aktywów finansowych nie sklasyfikowanych do kategorii przeznaczone do obrotu, akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych oraz rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych.
  3. działalność finansowa obejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków w formie kapitałów bądź zobowiązań jak również obsługę źródeł finansowania.

6) Informacje o prowadzonej działalności powierniczej

Na dzień 31.12.2014 r. Departament Powierniczy prowadził 11 476 rachunków. Na rachunkach prowadzonych w ramach Departamentu Powierniczego na dzień 31.12.2014 roku zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 32,21 mld PLN (w tym przez spółki z Grupy 0,33 mld PLN). Przychody netto z działalności powierniczej za rok 2014 wyniosły 7,84 mln PLN (w tym spółki z Grupy 0,01 mln PLN). Departament Powierniczy pełni funkcję Banku Depozytariusza dla 80 funduszy inwestycyjnych z czego 11 należy do grupy funduszy Millennium TFI S.A.

7) Leasing operacyjny

Grupa posiada umowy najmu powierzchni biurowej, które w myśl zapisów MSR 17 ujmowane są jako leasing operacyjny. Standardowe umowy najmu lokali użytkowych zawierane są przez podmioty Grupy na czas określony wynoszący maksymalnie 5 lat i mogą zawierać klauzulę określającą prawo najemcy do przedłużenia okresu najmu na kolejne 5 lat na mocy złożonego oświadczenia. Bank (jednostka dominująca Grupy) posiada również umowy najmu zawierane w przeszłości na czas nieokreślony, mogą one być wypowiedziane z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi najczęściej od 3 do 6 miesięcy.

Wartość wg stanu na dzień:31.12.201431.12.2013
- do 1 roku  172.273 138.454
- od 1 roku do 5 lat 399.393 368.406
- powyżej 5 lat  13.415 38.578
RAZEM 585.081 545.438

8) Sekurytyzacja

W grudniu 2007 r. Millennium Leasing Sp. z o.o. („ML”), dokonał transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych o wartości mieszczącej się w przedziale określonego limitu do 850 mln zł („sekurytyzacja”, „transakcja”). Zawarta transakcja była sekurytyzacją tradycyjną, tzn. polegała na przeniesieniu prawa własności do sekurytyzowanych wierzytelności leasingowych przez ML na rzecz spółki specjalnego przeznaczenia Orchis Sp. z o.o. („Orchis”), która wyemitowała na bazie sekurytyzowanych aktywów dłużne papiery wartościowe. Podmioty, które uczestniczyły w finansowaniu Orchis to:

1. Europejski Bank Inwestycyjny – inwestor stałej transzy uprzywilejowanej (senior) opiewającej na 420.000.000 zł,

2. Clipper Receivables LLC - inwestor zmiennej transzy uprzywilejowanej (senior) o maksymalnym limicie 379.000.000 zł, oraz transzy pomostowej (mezzanine) opiewającej na 35.275.000 zł,

3. Europejski Fundusz Inwestycyjny – gwarant transzy mezzanine,

4. Millennium Leasing Sp. z o.o. – inwestor transzy podporządkowanej (junior) opiewającej na 15.725.000 zł.

Wysokość transz uprzywilejowanych podlegała amortyzacji w miarę spłat sekurytyzowanego portfela.

W grudniu 2013 roku spółka Orchis uregulowała pozostałe zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych wobec podmiotów zewnętrznych uczestniczących w finansowaniu transakcji. Na dzień 31 grudnia 2014 r. do rozliczenia pozostały wzajemne transakcje pomiędzy ML a Orchis, które jako transakcje wewnątrzgrupowe podlegają eliminacji w procesie konsolidacji i w związku z tym nie generują dla Grupy dodatkowego ryzyka.

9) Płatności na bazie akcji

W 2012 roku Bank wdrożył Politykę Zmiennych Składników Wynagrodzeń dla Osób Zajmujących Stanowiska Kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A. zgodnie z wymogami opisanymi w Uchwale Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011.

Zgodnie z ww. Polityką, pracownicy Banku i Grupy nią objęci, mający istotny wpływ na profil ryzyka Grupy, będą otrzymywali zmienne wynagrodzenia na podstawie osiąganych wyników indywidualnych oraz na poziomie jednostki / pionu oraz całego Banku i Grupy. Część zmiennych wynagrodzeń pracowników Banku oraz Grupy, wypłacana będzie w formie akcji fantomowych Banku. Płatności te spełniają definicję rozliczanych w gotówce płatności w formie akcji własnych.

Zmienne wynagrodzenia – Akcje Fantomowe, za rok:201420132012
Rodzaj transakcji w świetle MSSF 2 Transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
Data rozpoczęcia okresu oceny 1 stycznia 2014 1 stycznia 2013 1 stycznia 2012
Data ogłoszenia programu 30 lipca 2012
Data uruchomienia programu zgodnie z definicją MSSF 2 Data Komitetu Personalnego następującego po zakończeniu roku finansowego
Liczba instrumentów przyznanych Ustalana w dacie przyznania programu zgodnie z definicją MSSF 2
Data zapadalności 3 lata od daty przyznania programu
Data nabycia uprawnień 31 grudnia 2014 r. 31 grudnia 2013 r. 31 grudnia 2012 r.
Warunki nabycia uprawnień Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2014, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2013, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy. Spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Grupie w roku 2012, wyników jednostek Grupy oraz indywidualnych wyników pracy.
Rozliczenie programu W dniu rozliczenia uczestnikowi zostanie wypłacona kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn posiadanych przez uczestnika akcji fantomowych oraz średniej arytmetycznej ceny akcji Banku na GPW na zamknięcie 10 kolejnych sesji poprzedzających dzień rozliczenia, przy czym ustalana tak wartość nie może być większa ani też mniejsza niż o 20% w stosunku do pierwotnej wartości odroczonej puli akcji. Akcje fantomowe są rozliczane w 3 równych rocznych ratach począwszy od daty Komitetu Personalnego na którym zostały przydzielone. 
Wycena programu Wartość godziwa programu jest wyznaczana na każdą datę bilansową wg zasad przyjętych dla określenia wartości programu w dniu rozliczenia.

Akcje fantomowe pracowników Grupy niebędących Członkami Zarządu Banku Millennium S.A., za rok:201420132012
Data przydzielenia akcji 05.02.2015  13.02.2014 15.02.2013
Ilość akcji (szt.) 128.217  126.342 108.328
- przyznana 0 0
- odroczona 128.217  126.342 108.328
Wartość na dzień przydzielenia (PLN) 934.188  1.120.901 511.958
- przyznana 0 0
- odroczona 934.188  1.120.901 511.958
Wartość godziwa na 31.12.2014 (PLN) 1.048.634 614.351

Rachunek Zysków i Strat za 2014 rok został obciążony z tytułu zmiany wartości akcji fantomowych przydzielonych za lata 2012 i 2013 oraz rezerwy utworzonej na akcje fantomowe za rok 2014.

Akcje fantomowe Członków Zarządu Banku Millennium S.A., za rok:201420132012
Data przydzielenia akcji - 24.04.2014 03.07.2013
Ilość akcji (szt.): - 205.644 146.611
- przyznana - 0 0
- odroczona - 205.644 146.611
wartość na dzień przydzielenia (PLN): - 1.800.000 768.825
- przyznana - 0 0
- odroczona - 1.800.000 768.825
Wartość godziwa na 31.12.2014 (PLN) - 1.657.491 922.623

Do dnia publikacji Raportu Rocznego, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu za rok 2014.

10) Istotne wydarzenia pomiędzy datą, na którą sporządzono raport finansowy a datą jego publikacji

Aprecjacja CHF

W dniu 15 stycznia 2015 r Narodowy Bank Szwajcarii (NBS) ogłosił, że zaprzestanie utrzymywać poziom minimalnego kursu 1,20 CHF za euro. W tym samym czasie, NBS ogłosił, że obniża oprocentowanie depozytów na rachunkach bieżących do -0,75%. W reakcji na powyższe nastąpiła deprecjacja EUR i PLN w stosunku do CHF.

Bank nie spodziewa się znacznego pogorszenia się spłaty kredytów, ponieważ wpływ aprecjacji franka szwajcarskiego wobec złotego zostanie częściowo zrównoważony przez spadek stopy CHF LIBOR3M. Jednocześnie polskie banki zobowiązały się do podjęcia działań przeciwko ewentualnym problemom ze spłatami kredytów walutowych, miedzy innymi deklarując brak wzrostu opłat (zabezpieczenia, nowe ubezpieczenia), zmniejszenie kosztów obsługi dla klienta (wydłużenie okresu kredytowania, "wakacje" w spłatach rat, czasową redukcję marży walutowej).

Jednakże, biorąc pod uwagę strukturę portfela kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, tymczasowe wyższe raty mogą zwiększyć poziom kredytów zagrożonych a w konsekwencji koszty ryzyka. Dodatkowo, propozycje przedstawiane przez różne polskie organy władzy, o ile wejdą w życie mogą skutkować stratami dla Banku.