Narzędzia strony

Informacje Ogólne o Emitencie

Bank Millennium S.A. (Bank) jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów i centrów korporacyjnych, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.

Bank, wpisany pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ma swoją siedzibę na ul. Stanisława Żaryna 2 a w Warszawie.

Bank jest obecny na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 r. i był pierwszym bankiem notowanym na warszawskim parkiecie.

Bank jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (Grupa), która zatrudnia ponad 6100 pracowników, a podstawowymi przedmiotami jej działalności są działalność bankowa, leasingowa, faktoringowa, maklerska, kapitałowa oraz zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Millennium S.A. na dzień 31.12.2014 r.:

Skład osobowy Rady Nadzorczej według stanu na 31 grudnia 2014 był następujący:

 • Bogusław Kott- Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Maciej Bednarkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Marek Furtek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej,
 • Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho – Członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej,
 • Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej,
 • Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas – Członek Rady Nadzorczej,
 • Marek Rocki – Członek Rady Nadzorczej,
 • Dariusz Rosati – Członek Rady Nadzorczej,
 • Rui Manuel da Silva Teixeira – Członek Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Zarządu Banku według stanu na 31 grudnia 2014 był następujący:

 • Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu,
 • Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu,
 • Artur Klimczak – Wiceprezes Zarządu,
 • Julianna Boniuk-Gorzelańczyk – Członek Zarządu,
 • Wojciech Haase – Członek Zarządu,
 • Andrzej Gliński – Członek Zarządu,
 • Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos – Członek Zarządu.

Zarówno skład osobowy Rady Nadzorczej jak i Zarządu Banku nie uległy zmianom w ciągu roku 2014.

Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A.

Jednostką dominującą Grupy jest Bank Millennium S.A., natomiast jednostką dominującą najwyższego szczebla w stosunku do Banku Millennium S.A. jest Banco Comercial Portugues - spółka notowana na giełdzie w Lizbonie.

Spółki wchodzące w skład Grupy Banku Millennium S.A. na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

NazwaRodzaj działalnościSiedziba% udziału Grupy w kapitałach własnych% udziału Grupy w głosach na WZA lub ZWUjęcie w sprawozdaniu Grupy
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MB FINANCE AB finansowanie spółek grupy Sztokholm 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. budownictwo ogólne, inżynieria lądowa Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
TBM Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
LUBUSKIE FABRYKI MEBLI S.A. wytwarzanie mebli Świebodzin 50 + 1 akcja 50 + 1 akcja metoda praw własności(*)
BG LEASING S.A. w upadłości usługi leasingowe Gdańsk 74 74 koszt historyczny(*)

(*) Pomimo sprawowania kontroli nad spółką Lubuskie Fabryki Mebli S.A.  z uwagi na nieistotność spółki z punktu widzenia realizacji nadrzędnego celu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jakim jest prawidłowe przedstawienie sytuacji finansowej Grupy, Grupa nie konsoliduje zaangażowania kapitałowego w Lubuskie Fabryki Mebli S.A.

Jednocześnie na mocy tego samego kryterium Grupa nie konsoliduje sprawozdań finansowych spółki BG Leasing S.A. w której toczy się postępowanie upadłościowe.

Ponadto Grupa obejmuje konsolidacją Spółkę specjalnego przeznaczenia Orchis Sp. z o.o. (SPV), która została utworzona na potrzeby obsługi transakcji sekurytyzacji przeprowadzonej przez Grupę w roku 2007. Zgodnie z zapisami MSSF 10 Spółka została objęta konsolidacją, pomimo iż Grupa nie posiada zaangażowania kapitałowego (z tego powodu nie została ujęta w powyższej tabeli). Szczegóły dotyczące transakcji sekurytyzacji oraz informacja o narażeniu Grupy na ryzyko z tym związane przedstawione są w Rozdziale 14. pkt. 8).

W roku 2013 Bank zrealizował transakcję sprzedaży spółki Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze (PHCRS). Do momentu sprzedaży spółka PHCRS wchodziła w skład Grupy Banku Millennium S.A. i w sprawozdaniu skonsolidowanym była wyceniana metodą praw własności.