Narzędzia strony

25) Pozostałe aktywa

 31.12.201431.12.2013
Koszty do rozliczenia w czasie 60.700 25.048
Dochody do otrzymania 26.794 25.658
Rozliczenia międzybankowe 1.801 22
Rozliczenia z tytułu transakcji na instrumentach finansowych 8.200 21.520
Należności od dłużników różnych 84.445 92.826
Rozrachunki publiczno-prawne 51.477 34.450
Rozrachunki z tytułu działalności Millennium Dom Maklerski S.A. 6.844 39.073
Pozostałe 28.239 92.345
Razem pozostałe aktywa, brutto 268.500 330.942
Rezerwy -4.185 -17.444
Razem pozostałe aktywa, netto 264.315 313.498
- w tym pozostałe aktywa finansowe * 123.898 161.655

* - w pozostałych aktywach finansowych ujęto całość pozostałych aktywów netto z wyłączeniem Kosztów do rozliczenia w czasie, Rozrachunków publiczno-prawnych oraz pozycji Pozostałe