Narzędzia strony

35) Kapitał własny

35a. Kapitał zakładowy

Kapitał podstawowy Banku Millennium S.A. wynosi 1 213 116 777 zł i dzieli się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, co prezentuje poniższa tabela.

Kapitał zakładowy

Seria /emisjaRodzaj akcjiRodzaj UprzywilejowaniaLiczba akcjiWartość serii / emisjiSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy
A imienne założycielskie x2 co do głosu 106.850 106.850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
B1 imienne zwykłe   150.000 150.000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
B2 imienne zwykłe   150.000 150.000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
C na okaziciela zwykłe   4.693.150 4.693.150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
D1 na okaziciela zwykłe   1. 700.002 1.700.002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
D2 na okaziciela zwykłe   2.611.366 2.611.366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe   1.001.500 1.001.500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
E na okaziciela zwykłe   6.000.000 6.000.000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
F na okaziciela zwykłe   9.372.721 9.372.721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
G na okaziciela zwykłe   8.000.000 8.000.000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
H na okaziciela zwykłe   7.082.129 7.082.129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 PLN       122.603.154 kapitał zapasowy 24.11.1994  
Split akcji w stosunku 1:4     122.603.154     05.12.1994  
I na okaziciela zwykłe   65.000.000 65.000.000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
J na okaziciela zwykłe   196.120.000 196.120.000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
K na okaziciela zwykłe   424.590.872 424.590.872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
L na okaziciela zwykłe   363.935.033 363.935.033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009
Liczba akcji  razem     1.213.116.777        
Kapitał akcyjny razem       1.213.116.777      

Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł.

W okresie sprawozdawczym nie były dokonywane konwersje akcji imiennych zwykłych na akcje na okaziciela. W związku z powyższym liczba akcji imiennych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła  109 236, z czego 62 200 akcji to akcje założycielskie, uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu aktualnej na 31 grudnia 2014 roku. Informacja na temat jednostki dominującej najwyższego szczebla – Banco Comercial Portugues S.A., zawarta w poniższej tabeli, podana została na podstawie danych zebranych w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym na dzień 11 kwietnia 2013 r. oraz 10 kwietnia 2014 r. Natomiast dane dotyczące stanu posiadania akcji Banku przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny i AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK i ich udział w kapitale zakładowym Banku, zostały obliczone na podstawie Rocznej struktury aktywów ww. Funduszy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz 31 grudnia 2014 r. (ogłoszonej na stronach internetowych odpowiednio: www.ingofe.pl i www.aviva.pl). Dla dokonania wymienionych kalkulacji założono średnią cenę akcji Banku w tych dniach w wysokości 7,23 PLN dla 2013 r. oraz 8,25 PLN dla 2014 r.

Najwięksi akcjonariusze jednostki dominującej Grupy – Banku (powyżej 5%udział w głosach WZA) przedstawiali się następująco:

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2014 r.

Akcjonariusz Ilość akcji% udział w kapitale zakładowymIlość głosów% udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 794.751.136 65,51 794.751.136 65,51
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 95.521.053 7,87 95.521.053 7,87

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2013 r.

AkcjonariuszIlość akcji% udział w kapitale zakładowymIlość głosów% udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 794.751.136 65,51 794.751.136 65,51
ING Otwarty Fundusz Emerytalny   90.560.790 7,47   90.560.790 7,47
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK   65.923.565 5,43   65.923.565 5,43

35b. Kapitał z aktualizacji wyceny

Kapitał z aktualizacji wyceny Grupy powstaje w rezultacie rozpoznania:

  • efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat),
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat,
  • zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty wynikające z dyskontowania przyszłych zobowiązań powstałych z tytułu utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat. 

Kapitał z aktualizacji wyceny

 31.12.201431.12.2013
Efekt wyceny (brutto) -139.396 -162.004
Podatek odroczony 26.485 30.781
Efekt wyceny netto -112.911 -131.223

Źródła zmian kapitału z aktualizacji wyceny przedstawiają się następująco (dane w tys. zł):

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 1.01.2014 - 31.12.2014

 Wartość bruttoPodatek odroczonyRazem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -1.584 301 -1.283
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży -8.622 1.638 -6.984
Zmiana kapitałów w związku z zapadalnością papierów wartościowych  -997 189 -807
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny  79.139 -15.036 64.102
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 67.937 -12.908 55.029

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 1.01.2013 - 31.12.2013

 Wartość bruttoPodatek odroczonyRazem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 42.880 -8.147 34.733
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży -20.140 3.826 -16.314
Zmiana kapitałów w związku z zapadalnością papierów wartościowych  0 0 0
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny  -24.324 4.622 -19.702
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1.584 301 -1.283

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2014 - 31.12.2014

 Wartość bruttoPodatek odroczonyRazem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -160.420 30.480 -129.940
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny -54.220 10.302 -43.918
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu 9.950 -1.891 8.060
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -204.690 38.891 -165.799

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2013 - 31.12.2013

 Wartość bruttoPodatek odroczonyRazem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -208.795 39.671 -169.124
Zyski lub straty z tytułu wyceny instrumentów finansowych odnoszone na kapitał własny 38.738 -7.360 31.378
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu 9.637 -1.831 7.806
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -160.420 30.480 -129.940

Kapitał z aktualizacji wyceny – zyski lub (straty) aktuarialne 1.01.2014 - 31.12.2014

 Wartość bruttoPodatek odroczonyRazem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
Dyskonto zobowiązań wynikających z rezerwy na odprawy emerytalne -2.643 502 -2.141
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -2.643 502 -2.141

35c. Zyski zatrzymane

 kapitał zapasowykapitał rezerwowyfundusz ogólnego ryzyka bankowegoniepodzielony wynikRAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2014 504.422 1.736.075 228.902 664.338 3.133.737
podział zysku, w tym:          
- przeniesienie na kapitał zapasowy 2.177     -2.177 0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy   266.492   -266.492 0
- wypłata dywidendy       -266.886 -266.886
wynik netto bieżącego okresu       650.920 650.920
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2014 506.599 2.002.567 228.902 779.702 3.517.771

35d. Zyski zatrzymane

 kapitał zapasowykapitał rezerwowyfundusz ogólnego ryzyka bankowegoniepodzielony wynikRAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2013 502.977 1.261.085 228.902 604.978 2.597.942
podział zysku, w tym:          
- przeniesienie na kapitał zapasowy 1.445     -1.445 0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy   474.990   -474.990 0
wynik netto bieżącego okresu       535.795 535.795
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2013 504.422 1.736.075 228.902 664.338 3.133.737